04.11.2020 | 4 min

Status på Boverkets utredning kring laddinfrastruktur


På regeringens uppdrag har Boverket utrett vad som händer om man höjer de krav på fler laddningsmöjligheter som börjar gälla i mars 2021. Men än ligger frågan på regeringens bord – remissvar skickades in 19 januari 2021.

I mars 2021 börjar nya krav på laddningsmöjligheter gälla för ny- och i vissa fall av ombyggnation i PBF (Plan- och byggförordningen). De nya kraven kommer påverka både bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och kommuner.

I och med att man ser en kraftig ökning på elbilsmarknaden så fick Boverket i uppgift att utreda vilka konsekvenser som uppstår om man skulle höja kraven ytterligare. Syftet med att utreda höjd ambitionsnivå är för att de nuvarande kraven endast innebär en minimiimplementering av kraven i EU:s energiprestandadirektiv.

Boverket fick samtidigt i uppdrag att se över om möjligheter till undantag ska kunna tillämpas om de höjda kravnivåerna skulle införas. De har tittat på både klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser och både Naturvårdsverket och Energimyndigheten har bistått med underlag och analyser.

 

Vad skulle de högre kraven innebära?

De ändrade kraven, som ligger till grund för Boverkets utredning, skulle innebära högre krav på både ledningsinfrastruktur och för antalet laddboxar. Ledningsinfrastruktur innebär att man förbereder system bestående av tomrör, kabelrännor och liknande för framdragning av el till parkeringsplatserna och eventuella laddningspunkter.

 

Högre krav för bostadshus
• I de nuvarande kraven måste förberedande system för framdragning av el dras till alla parkeringsplatser på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser.
I de föreslagna skärpta kraven ska det gälla för parkeringsplatser med minst fem parkeringsplatser.

• De skärpta kraven innebär även att laddboxar ska installeras vid en femtedel av parkeringsplatserna på parkeringar med minst fem parkeringsplatser.
I nuvarande krav finns inga krav på installation av laddboxar.

Läs också: Nya krav på laddinfrastruktur för bostadshus

 

Högre krav för andra byggnader än bostadshus
• Nuvarande krav innefattar endast uppvärmda byggnader medan de höjda kraven även berör ouppvärmda byggnader.

• I de nuvarande kraven måste förberedande system för framdragning av el dras till en femtedel av parkeringsplatserna på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser. I de skärpta kraven ska det gälla för alla parkeringsplatser på parkeringar med minst fem parkeringsplatser.

• I nuvarande krav ska det installeras en laddbox på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser. De höjda kraven innebär att laddbox ska installeras på en femtedel av parkeringsplatserna med fler än tio parkeringsplatser.

Boverkets analys

Boverket anser att effekterna av ändrade kravnivåer är svåra att bedöma och att resultaten till stor del beror på vilka antaganden som görs. I utredningen för både bostadshus och andra byggnader uppskattar de bland annat att det kan blir höga kostnader. Men de anser också att laddningsmöjligheter skulle kunna vara effektivt för parkeringar vid bostäder och arbetsplatser där parkeringsplatserna används under längre tid.

Läs hela rapporten på Boverkets hemsida

 

Vi följer beslutet

Vi följer vad som händer med beslutet som nu ligger hos regeringen, och remissvaren som skickades in 19 januari 2021. Vi ser flera fördelar med att utöka kraven för att kunna möta de behov av elbilsladdning som kommer uppstå inom en snar framtid. Vi är också med i dialogen.

Läs mer om vårt remissvar på Boverkets utredning här

 

Läs också: Tips till styrelsen i BRF

 


Ladda BRF
Ladda fastigheter
;