23.09.2020 | 5 min

Nya krav på laddinfrastruktur för bostadshus


Från och med 11 mars 2021 tillämpades nya krav på laddinfrastruktur för bostadshus. Kraven påverkar upp mot 78 000 företag, bostadsrättsföreningar och andra byggnadsägare de kommande åren.

Elbilsförsäljningen ökar stadigt i Sverige – och med den även behovet av elbilsladdning. Bostadshus med tillgång till elbilsladdning efterfrågas därför allt mer och är numera en avgörande faktor i val av bostad.

Nyligen trädde ändringar om laddinfrastruktur i kraft i både plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF). I och med dessa ändringar väntas laddinfrastrukturen ta fart på riktigt. Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggbolag blir viktiga aktörer för att förbättra tillgängligheten av elbilsladdning i bostadshus. De nya kraven i bygglagstiftningen kräver ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon för nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation. Detta kommer påverka både bostadshus och andra byggnader med mer än tio parkeringsplatser. Nästan 78 000 företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägande organisationer beräknas bli berörda kommande år.

Hur påverkas bostadshus av de nya kraven?

Bostadshus som har fler än tio parkeringsplatser i bostadshuset eller på tomten innefattas av kraven. De gäller om ansökan om bygglov eller anmälan lämnas in efter 10 mars 2021 och de ska uppfyllas vid nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation.

Kraven innebär att varje parkeringsplats ska utrustas med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon. Med ledningsinfrastruktur menas förberedande system bestående av tomrör, kabelrännor och liknande för framdragning av el till laddningspunkter. Däremot ställs inget krav på att det ska installeras laddningspunkter i bostadshus.

Retroaktiva krav ställs på vissa befintliga byggnader och ska införlivas innan 1 januari 2025. Men inga retroaktiva krav ställs på bostadshus och för ouppvärmda byggnader.

Boverket utreder höjda krav och allmänna råd

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att höja kraven för både vanliga byggnader och bostadshus. Kravnivåerna som utreds för bostadshus är:

• Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser.

• Installation av laddpunkter vid 20 % av platserna.

Boverket har också lämnat förslag på föreskrifter och allmänna råd om hur kraven ska tillämpas. I juni gick förslaget ut på remiss. Syftet med Boverkets föreskrifter och råd är att underlätta tillämpningen av PBL och PBF samt de EU-direktiv som reglerna avser att införliva i Sverige. Med förslaget vill man minska administrativa kostnader och underlätta för byggnadsägare, företag och kommuner.

Ladda där du bor