Vattenfall InCharge är ett initiativ inom e-mobilitet/laddlösningar från Vattenfall AB och InCharge AB. Här kan du läsa om villkor, tillgänglighet och annan information om den här webbplatsen. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Vattenfall AB (publ), och dess dotterbolag InCharge AB (nedan "Vattenfall").

 


 

Allmän information

Vattenfall AB är ett aktiebolag enligt svensk lag och ansvarar för e-mobilitetserbjudandet med avseende på försäljning av hårdvara och installation.

Vad som i denna information samt användarvillkor står om webbplatsen gäller även för MyInCharge Portal och InCharge App i tillämpliga delar.

 

Vattenfall AB (publ)

Organisationsnummer:
556036-2138

Registreringsnummer för moms:
SE556036213801

Styrelsens säte:
Solna

Postadress till Sverigekontoret:
Vattenfall AB, 169 92 Stockholm

Besöksadress:
Evenemangsgatan 13, 169 79 Solna

Leveransadress:
Evenemangsgatan 13 C, 169 79 Solna

Telefon (växel):
08-739 50 00

Email:
kundservice@goincharge.com

 

Information om behandling av personuppgifter och Cookies hittar du under Personuppgifter.

 

Allmän information

InCharge AB är ett aktiebolag enligt svensk lag och ett dotterbolag till Vattenfall AB och ansvarar för e-mobilitetserbjudandet med avseende på tjänster för laddning.

Vad som i denna information samt användarvillkor står om webbplatsen gäller även för MyInCharge Portal och InCharge App i tillämpliga delar.

 

InCharge AB

Organisationsnummer:
559178-6081

Registreringsnummer för moms:
SE559178608101

Styrelsens säte:
Stockholm

Postadress till Sverigekontoret:
Vattenfall AB, 169 92 Stockholm

Besöksadress:
Evenemangsgatan 13, 169 79 Solna

Leveransadress:
Evenemangsgatan 13 C, 169 79 Solna

Telefon (växel):
08-739 50 00

Email:
kundservice@goincharge.com

 

Information om behandling av personuppgifter och Cookies hittar du under Personuppgifter.

 

 


 

Vattenfalls webbplats för e-mobilitetsprodukter och tjänster

Vattenfall har väl utvecklade interna etiska regler, som beskrivs på Vattenfallkoncernens webbplats under rubriken ”Integritet inom Vattenfall”. Vattenfall följer även den svenska koden för bolagsstyrning och de etiska riktlinjer med mera som nämns på Vattenfalls hållbarhetssidor.

Har du frågor om produkter och tjänster för laddning kontaktar du InCharge Kundservice. Kontaktvägar till Kundservice hittar du här.

 

Tillgänglighetslöfte

Vattenfall är fast beslutna att tillhandahålla tjänster även till människor med speciella krav och därmed har denna webbplats byggts med tillgänglighet i åtanke.

Vi har vidtagit alla möjliga steg för att försäkra oss om en hög nivå av tillgänglighet och uppfyllelse av de riktlinjer som World Wide Web Consortium (W3C) och Web Accessibility Initiative (WAI) stipulerar.

 

Möter EU:s rekommendationer

Våra webbplatser, liksom hela internet, är under ständig förändring och utveckling. Detsamma gäller vårt arbete med tillgänglighet. I vårt fortsatta arbete med att lägga ut ny information och nya tjänster är vår strävan att göra dem kompatibla med riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) som ges ut av WAI. Dessa riktlinjer är indelade i tre nivåer av prioritet och vårt mål är att möta nivå 2 som är den nivå som rekommenderas av EU.

 

Tillgängliga PDF-filer

Ett världskänt format för att publicera dokument är Adobes Portable Documents Format (PDF). Våra sajter innehåller många PDF-filer. Även om det är tekniskt möjligt så är det inte realistiskt att konvertera alla dessa till ett tillgängligt format på en gång.

Våra insatser omfattar:
• Vi använder stilmallar och XHTML enligt riktlinjer från W3C
• Vi namnsätter länkar i klartext
• Vi har korrekt uppmärkt data i tabeller
• Vi har korrekt uppmärkta rubriker och underrubriker
• Vi har formulärkontroller kopplade till aktuella fält
• Vi använder en relativ storlek på texten (gör det möjligt att ändra textstorleken i alla webbläsare)
• När skript och bilder erbjuds tillhandahålls en alternativ version av innehållet när det är relevant

Vi tar tacksamt emot dina kommentarer.

Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade avseende krav på tillgänglighet och är tacksamma för dina kommentarer och förslag. Kontakta oss

 

Användarvillkor

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Vattenfall som en service. Informationen är endast avsedd som upplysningar, inte som rådgivning.

 

Syftet med webbplatsen

Informationen på denna webbplats är av generell karaktär och får inte utgöra enda grund för viktigare beslut. Vattenfall strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt men garanterar varken att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell.

 

Länkar till externa webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till externa webbsidor. Vattenfall ansvarar inte för innehållet på andra webbsidor eller produkter eller tjänster som kan erbjudas genom andra webbsidor.

 

Friskrivning från garantier och begränsning av ansvar

Allt material på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier. Under inga omständigheter ska Vattenfall hållas ansvarigt för några som helst skador som kan uppstå vid användning av eller oförmåga att använda informationen på denna webbplats.

Nedladdning av material från denna webbplats eller länkade webbsidor sker på egen risk. Du är ensamt ansvarig för eventuell skada på ditt datorsystem eller förlust av data som härrör från nedladdning av sådant material.

Vattenfall tar inte ansvar för eventuella följder som din användning av webbplatsen kan komma att medföra. Vattenfall tar inte något ansvar om du skulle komma till skada eller om terminalen skulle skadas eller förstöras medan du använder webbplatsen.

Vattenfall kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att fungera och Vattenfall friskriver sig från ansvar av vad slag de vara må för utebliven, felaktig och/eller inaktuell information.

 

Copyrightmeddelande

Vattenfall AB och dess dotterbolag äger rätten till urval, samordning och sammanställning av material på denna webbplats. Såvida inte annat anges är allt material (inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, animationer, videor, musik och ljud) på denna webbplats upphovsrättsligt skyddat av Vattenfall AB och dess dotterbolag.

Det är tillåtet att ladda ner och skriva ut material från denna webbplats för personligt, icke kommersiellt bruk förutsatt att copyrightmeddelande och andra meddelanden som visas på materialet inkluderas. Det är förbjudet att ändra, använda eller distribuera materialet i kommersiellt syfte.

 

Övrigt

Vattenfall förbehåller sig rätten att införa ändringar på denna webbplats utan föregående meddelande och åtar sig inte något ansvar att uppdatera informationen. Vattenfall förbehåller sig även rätten att utan förgående meddelande ändra i användarvillkoren och du samtycker till att följa villkoren i sådana ändringar eller revideringar. Om någon av dessa uppgifter eller villkor befinns vara olagliga, ogiltiga eller icke verkställbara, påverkas på inget sätt giltigheten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna och villkoren.

InCharge-appen kan laddas ned via AppStore eller Google Play. Vid din nedladdning av appen beviljar Vattenfall dig en icke-exklusiv och icke-överföringsbar licens att använda appen i en mobil enhet.

Du får inte göra appen tillgänglig över ett nätverk där den kan användas av flera olika enheter samtidigt. Du får inte utan Vattenfalls tillstånd byta ut, sälja, vidaredistribuera, underlicensiera eller använda appen kommersiellt. Du får inte ta isär eller dekompilera appen eller utsätta appen för bakåtkompilering, förutom i enlighet med vad som tillåts i lag.

 

Rapportering av säkerhetsproblem via ansvarsfull sårbarhetsredovisning

Vattenfall ägnar stor uppmärksamhet åt informations- och kommunikationssystemens säkerhet. Trots detta kan svaga punkter finnas och uppstå: en säkerhetsrisk. Det är olagligt att missbruka en säkerhetsrisk eller att informera tredje part om sådan risk så att det kan leda till missbruk. Vattenfall har antagit statliga rekommendationer och efterlever följande regler gällande ansvarsfull sårbarhetsredovisning.

Rapportera ett (möjligt) säkerhetsproblem till Vattenfall IT genom att fylla i onlineformuläret på Vattenfallkoncernens webbplats. Ange så mycket information som möjligt. Rapportering kan ske anonymt.

Använd inte säkerhetsproblemet (till exempel genom att kopiera eller ändra data) och berätta inte om den för tredje part. All kommunikation samordnas av Vattenfall.

Om ovanstående villkor är uppfyllda kommer Vattenfall inte att rapportera intrånget i våra system till respektive myndighet.

I händelse av en icke-anonym rapport kommer Vattenfall att informera uppgiftslämnaren om vårt tillvägagångssätt för att åtgärda säkerhetsproblemet och kommer att hålla uppgiftslämnaren uppdaterad om framstegen. Beroende på hur allvarligt säkerhetsproblemet är och rapportens kvalitet, kan Vattenfall besluta om att uttrycka vår uppskattning och/eller offentligt hedra uppgiftslämnaren.

Vattenfall anser att säkerhet, tillförlitlighet och ärlighet är av största vikt. Detta gäller såväl Vattenfalls aktiviteter som energiföretag som företagets roll i samhället. Ditt ärliga bidrag till att öka säkerheten och tillförlitligheten är mycket uppskattat!

Vattenfall garanterar att vi inte kommer att försöka identifiera en anonym uppgiftslämnare under förutsättning att uppgiftslämnaren inte använder sin kunskap om säkerhetsproblemet och att denna kunskap inte delas med tredje part.


Plattform för att lösa tvister online

I framtiden kommer EU-kommissionen att erbjuda möjligheten till online-tvistlösning på en onlineplattform som drivs av kommissionen. Plattformen är en kontaktpunkt för konsumenter och företagare som vill lösa tvister som härrör från onlinekontrakt utanför domstol och frivilligt. Denna plattform kan nås via den externa länken. För att få en tvist prövad kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.