1. Information om användningen av www.incharge.vattenfall.se
Uppgifterna på denna sida gäller för Vattenfall AB och InCharge AB för hemsidan www.incharge.vattenfall.se, om inte annat uppges. För ytterligare information om personuppgiftsbehandling m.m. inom andra Vattenfallbolag hänvisas till respektive bolag. Hänvisningar i denna personuppgiftspolicy till "vi", "oss", "vår" och "oss" är referenser till Vattenfall AB och InCharge AB. Hänvisningar till "du" eller "din" är referenser till kunder eller tidigare kunder till Vattenfall AB och InCharge AB.
A) Information om Controller och service
Delat personuppgiftsansvar
Vattenfall AB
169 92 Stockholm
InCharge AB
Evenemangsgatan 13C
169 56 Solna
Kontakt dataskyddsombud:
epost: dpo.nordics@vattenfall.com
Vattenfall AB och InCharge AB är gemensamt ansvariga för behandling av data från denna webbplats (Artikel 26 GDPR): tillhandahållande av webbplatsen, insamling, lagring och behandling av åtkomstdata och data som samlas in och bearbetas via cookies verktyg. 
Hur fördelas ansvaret och vad innebär detta för dig?
I det gemensamma personuppgiftsansvaret ansvarar Vattenfall AB för insamling, lagring, ändring och radering av uppgifter, begränsning av deras behandling och överföring i enlighet med artikel 20 GDPR. Du är dock fri att hävda dina rättigheter enligt GDPR till båda företagen. Du får informationen från det företag som du kontaktade. Företagen skall utan dröjsmål underrätta varandra om alla punkter som du har hävdat. De ska förse varandra med all information som behövs för att besvara förfrågningar. Båda företagen levererar gemensamt den information som krävs i enlighet med artiklarna 13 och 14 GDPR. Du kan också kontakta vår dataskyddsombud om du har några frågor.
Webbplatsbesök och åtkomstdata
När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar åtkomstdata (loggfiler) som är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet. Åtkomstdata inkluderar IP-adress, datum och tid för begäran, tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT), innehållet i begäran (t. ex. Status / HTTP statuskod, mängden data som överförs, hänvisningsadress (tidigare besökt sida), operativsystem och dess gränssnitt, språk och version samt typ av webbläsarprogram, typ och version av den mobila enheten, notifiering om att hämtningen lyckats.
Varje enhet, som en dator eller mobiltelefon, kräver en unik IP-adress för att överföra data på Internet. Vi lagrar dessa tillfälligt av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka missbruk eller bedrägeri), för att säkerställa stabilitet och operativ säkerhet och ansvarsskyldighet i vårt system. Ingen personlig utvärdering sker. Vi kan göra statistisk utvärdering av anonymiserade dataposter. Dessa uppgifter utvärderas endast för den tekniska driften av webbplatserna och raderas efter 30 dagar, om de inte ytterligare krävs för bevisändamål vid en lagöverträdelse.
Den rättsliga grunden för databehandling är vårt berättigade intresse att tillhandahålla vår webbplats, artikel 6.1(f) GDPR.
Cookies
För att göra erbjudandet på våra webbplatser mer anpassat för dig och för att kunna förbättra webbplatsen så  använder vi cookies. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen sparar på din dator/telefon. Du bestämmer själv hur din enhet ska hantera cookies via inställningarna i din webbläsare eller via inställningarna på våra webbsidor. Vi använder både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. En del av de cookies som läggs på din enhet raderas då du lämnar vår webbplats (sessionscookies) medan andra ligger kvar i upp till 2 år för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer (permanenta cookies). Vi använder tekniskt nödvändiga cookies för att våra webbsidor ska fungera och av IT-säkerhetsskäl (åtkomstdata som beskrivs ovan). Dessutom använder vi cookies för anonym statistik på våra webbplatser samt för presentation av anpassat innehåll (rättslig grund för databehandling är samtycke enligt artikel 6. 1(a) GDPR. Såvitt det inte finns någon teknisk nödvändighet bestämmer du själv vilka kakor du vill tillåta och vilka inte. Ditt samtycke inkluderar överföring till eller databehandling av tjänsteleverantörer i tredjeland som inte har en jämförbar nivå av dataskydd med Europeiska Unionen enligt artikel 49.1  GDPR. Om personuppgifter (t.ex. personliga identifierare eller IP-adresser) finns det risk för att lokala myndigheter kan behandla dem och att dina rättigheter som registrerad inte kan verkställas. Cookieinställningen kan ändras när som helst. Mer information om de cookies som används finns här: Cookies | Vattenfall InCharge
Överlämnande av personuppgifter
Våra personuppgiftsbiträden (t. ex. IT-tjänsteleverantörer, inkl. moln leverantör, cookie verktyg leverantör) har fått instruktioner kring hantering av personuppgifter för att uppfylla ovan nämnda ändamål. 
En överföring av uppgifterna kan ske på grund av rättsliga skyldigheter gentemot offentliga myndigheter eller om en överföringen är nödvändig (t.ex. advokater, domstol).
Dataöverföring till tredje land
Vi använder ibland leverantörer som delvis är belägna i så kallade tredjeland (t.ex. USA), dvs. länder vars dataskyddsnivå inte motsvarar EU: s. I den mån så är fallet och Europeiska kommissionen inte har fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för dessa länder (artikel 45 GDPR), har vi vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dataöverföringar. Vi använder oss av europeiska unionens standardavtalsklausuler.
Om det inte skulle vara möjligt baserar vi överföringen av uppgifter på undantag från artikel 49 GDPR, ditt uttryckliga samtycke eller nödvändigheten av överföringen för fullgörandet av kontraktet.
Om en överföring till tredjeland tillhandahålls och det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga garantier är det möjligt och det finns risk för att myndigheter i respektive tredjeland (t.ex. säkerhetstjänster) kan få tillgång till de överförda uppgifterna för att samla in och analysera dem och att en verkställbarhet av dina rättigheter som registrerad inte kan garanteras.
Gallring
Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.
Du kan konfigurera de cookies som används på webbplatsen, kontrollera lagringsperioderna och cookie-inställningarna i cookie-bannern, som du hittar i sidfoten via menyalternativet "Skräddarsy cookies".
Dina rättigheter
Rätt till tillgång
Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av InCharge. Om sådana personuppgifter finns får berörd person, efter begäran, information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. InCharge skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos InCharge inom 1 månad från det att begäran inkommit.
Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin information om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.
Rätt till radering
InCharge raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behandla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande föreligger:
• behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta,
• uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för,
• behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet,
• informationen inte har behandlats enligt GDPR,
• du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse, och
• radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande
InCharge tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.
Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.
Rätt till portering
Du kan ha rätt att överföra uppgifter som du försett oss med till annan part.
Rätt att göra anmälan till myndighet
Om du anser att InCharges behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du möjlighet att göra en anmälan till relevant myndighet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för InCharge, lämnas nedan. Anmälan kan även ske till myndighet i annat land som du är bosatt i.
Rätt till ersättning
Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till InCharge.
Vill du utnyttja någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta kundtjänst via e-post: kundservice@vattenfall.com. Andra kontaktvägar anges nedan. 
Kontaktuppgifter
Begäran om registerutdrag skickas till:
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
eller via e-post till kundservice@vattenfall.com
Telefon: 020-82 00 00
Frågor rörande InCharges och Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan. Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är:
Epost: dpo.nordics@vattenfall.com
Telefon: 08-739 50 00
Du har även möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten. Det kan du göra i det land där du bor, eller Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige som är InCharges tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är: 
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
Epost: imy@imy.se
Andra webbsidor 
Observera att Tjänsten kan länka till tredje parts webbplatser vilka vi inte har kontroll över. Hanteringen av dina personuppgifter vid sådan extern webbplats styrs av den personuppgiftspolicy som tillämpas av sådan extern part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar policyn för varje sådan extern webbplats som du besöker och ser till att du accepterar villkoren i sådana externa policies innan du tillhandahåller någon personlig information.
Datasäkerhet
Dina personuppgifter krypteras på Vattenfall InCharge webbplats och överförs via internet med secure transmission protocol (https). Vi skyddar vår webbplats och andra system mot åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring av dina data av obehöriga personer genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Tillgång till ditt kundkonto är endast möjligt efter att du har angett ditt personliga lösenord. Du bör alltid behandla din inloggningsinformation konfidentiellt och logga ut ur portalen när du är klar.
Rapportering av sårbarheter genom "ansvarsfull information“
Vattenfall InCharge värnar starkt om säkerheten i våra informationssystem. I princip kan säkerhetsbrister inte uteslutas till 100 procent. Att utnyttja eller missbruka dessa sårbarheter är olagligt.
För att förhindra att säkerhetsproblem utnyttjas av angripare vill vi gärna att du kontaktar oss om du skulle upptäcka ett misstänkt problem. Kontakta oss via dpo.nordics@vattenfall.com
Ändring av denna sekretesspolicy
I händelse av innehåll eller juridiska ändringar förbehåller vi oss rätten att anpassa denna sekretesspolicy information vid behov. Den aktuella sekretesspolicyn kan när som helst hittas på webbplatsen på www.incharge.vattenfall.se
Denna policy uppdaterades i september 2021.