16.12.2020 | 5 min

Nya krav på laddinfrastruktur för byggnader


Klimatmålen kräver en omställning av transportsektorn så att fler kan välja fossilfritt. Nya krav om laddinfrastruktur har införts i bygglagstiftningen och tillämpades från och med 11 mars 2021. Även retroaktiva krav ställs på befintliga byggnader och börjar gälla 2025.

Sverige ska senast 2045 ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Klimatmålet för transportsektorn är att växthusgasutsläppen från inrikestransporter (utom inrikes luftfart) ska minska med minst 70 % mellan 2010 och 2030. Tillgängligheten av laddmöjligheter av eldrivna fordon är ett viktigt steg i denna utveckling, så att fler har möjligheten att välja fossilfritt.

I maj 2020 trädde ändringar om laddinfrastruktur i kraft i både plan- och bygglagen (PBL) och i plan- och byggförordningen (PBF). Företag, fastighetsägare och byggbolag blir viktiga aktörer för att förbättra tillgängligheten av elbilsladdning. Detta kommer påverka både bostadshus och andra byggnader med mer än tio parkeringsplatser. De nya kraven i bygglagstiftningen kräver ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon för nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation. Även retroaktiva krav ställs för byggnader som inte är avsedda för bostäder. Nästan 78 000 företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägande organisationer beräknas bli berörda kommande år.

Hur påverkas andra byggnader än bostadshus av de nya kraven?

Uppvärmda byggnader som inte är avsedda för bostäder som har fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten innefattas av kraven. De gäller om ansökan om bygglov eller anmälan lämnas in efter 10 mars 2021 och de ska uppfyllas vid nybyggnation och i vissa fall av ombyggnation.

Kraven innebär att 20 % av parkeringsplatserna ska utrustas med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon. Med ledningsinfrastruktur menas: förberedande system bestående av kabelrännor, tomrör och liknande för framdragning av el till laddningspunkter. Minst en laddningspunkt för laddning av elfordon ska också installeras.

Även retroaktiva krav ställs på vissa befintliga byggnader (ej bostadshus) med fler än 20 parkeringsplatser. Kravet är att minst en parkeringsplats ska vara utrustad med laddningspunkt och ska införlivas innan 1 januari 2025.

Läs också: Nya krav på laddinfrastruktur för bostadshus

Bokverket utreder höjda krav och allmänna råd

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att höja kraven för både byggnader och bostadshus. Kravnivåerna som utreds för andra byggnader än bostadshus är:

•  Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser.

•  Ledningsinfrastruktur för alla parkeringsplatser.

•  Installation av laddningspunkter vid 20 % av platserna.

•  Att kraven ska gälla även ouppvärmda byggnader.

Boverket har också lämnat förslag på föreskrifter och allmänna råd om hur kraven ska tillämpas. I juni gick förslaget ut på remiss. Syftet med Boverkets föreskrifter och råd är att underlätta tillämpningen av PBL och PBF samt de EU-direktiv som reglerna avser att införliva i Sverige. Med förslaget vill man minska administrativa kostnader och underlätta för byggnadsägare, företag och kommuner.

Läs mer på Boverkets hemsida

Håll er uppdaterade

Höjda krav om laddinfrastruktur drivs på politisk nivå för att nå klimatmålen. Vattenfall InCharge är som aktör i branschen med i dialogen kring kommande krav. Exakt hur kraven kommer vara utformade och vilka allmänna råd som kommer gälla är under utredning. Vi bevakar frågan och svarar gärna på era frågor om vilka laddlösningar som passar er verksamhet.


Ladda företag