04.10.2022 | 3 min

 

För dig som vill ladda elbilen i samfällighet

Så kommer ni igång med laddning i samfälligheten


Har ni börjat diskutera att installera laddstolpar för era boende i föreningen? För just samfälligheter gäller lite speciella regelverk. För att hjälpa er framåt så vill vi här ge er lite tips kring hur ni gör för att lyckas med processen. Det är också en del lagändringar som är på gång för att regelverket ska bli tydligare och mindre kostbart. Det är också viktigt att veta hur man gör om inte alla vill vara med.

En samfällighets investering i laddplatser  skiljer sig från hur man som Bostadsrättsförening gör samma investering. I en samfällighetsförening ansvarar fastighetsägarna för både mark och fastighet och kan inte debitera de boende individuellt för investeringen utan att ändra sitt anläggningsbeslut.

 

Gemensamhetsanläggning

En samfällighetsförening står för kostnaderna för t.ex. lekplatser, parkbänkar och gatubelysning, och sedan fördelas kostnaden jämt på de boende. För att kunna installera laddplatser i föreningen måste det specificeras i ert anläggningsbeslut från Lantmäteriet att ni får använda er gemensamhetsanläggning till detta ändamål.

 

Om inte alla vill vara med

Skulle en eller flera fastighetsägare i samfälligheten inte vilja ha laddstolpar installerat kan Lantmäteriet ändå besluta om att godkänna en sådan installation om det är av väsentlig betydelse för samfälligheten. De medlemmar som önskar laddningsmöjligheter bildar då en egen sektion som driver igenom beslutet. De kostnader och det ansvar som tillkommer fördelas då enbart på de som vill ta del av investeringen.

 

Lantmäteriets krav

När ni ansöker om en gemensamhetsanläggning gör alltså Lantmäteriet en justering i det befintliga  anläggningsbeslutet. Där framgår allt som gäller för den gemensamma anläggningen, vilka fastigheter som får använda den och om det går att installera laddstolpar eller inte. För att samfälligheten ska få bilda en gemensamhetsanläggning i form av parkeringsplatser med laddplatser måste ni uppfylla kraven som Lantmäteriet ställer: 

1. Anläggningen måste vara gemensam för flera fastigheter i samfälligheten.

2. De boende ska ha nytta av anläggningen på kortare och längre sikt. 

3. Det ekonomiska och juridiska ansvaret för laddstolparna faller på de fastigheter som nyttjar dem.

 

Så ansöker ni

Ni ansöker om anläggningsbeslut via en blankett som ni skriver ut och skickar via post till Lantmäteriet. I beslutet finns alla detaljer om hur laddstolpar får sättas upp.

 

Finansiering och debitering av elbilsladdningen

Ni kan finansiera investeringen på flera olika sätt. Ett vanligt alternativ är att höja månadshyran för de boende eller att samfälligheten själv betalar med eget kapital. Ni behöver också på förhand bestämma hur debitering för själva elbilsladdningen ska ske. Välj en operatör som tillåter er att välja vilket pris ni vill debitera de som laddar. Man behöver också säkerställa att operatören tillhandahåller en enkel betallösning där varje boende i samfälligheten betalar för den el som nyttjas vid laddning.

 

Kan en samfällighet få bidrag för laddstolpar?

En samfällighetsförening kan ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddstolpar. Investeringsstödet är upptill 50% av kostnaderna, dock maximalt 15 000 kronor per laddplats. Anläggningsbeslutet är en del av ansökan. Därför kan bidraget sökas när det nya anläggningsbeslutet har tagits av Lantmäteriet.

 


På gång: Regeringsuppdrag för enklare hemmaladdning

Att justera ett befintligt beslut hos Lantmäteriet har varit förenat med otydliga regler och höga kostnader. Detta har gjort att många samfälligheter har tvingats avstå från att uppföra laddstolpar. 

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner utreda vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i till exempel samfälligheter. Utredningen omfattar också just problematiken kring individuell debitering, och många ser fram emot ett förtydligande som förhoppningsvis han korta ner tiden för beslut avsevärt. 

I regeringens nya elektrifieringsstrategi finns också en punkt om att samfälligheter bör kunna få bidrag genom Klimatklivet för kostnader som kan uppstå vid ansökan om laddningspunkter. 

Källa: Energimyndigheten och regeringen. Ladda där du bor