Användarvillkor för InCharge App

Från och med: 21-07-2020

1. Inledning
2. Allmän information om laddningsinfrastrukturen
3. Ad hoc-laddning
3.1 Allmänt
3.2 Registrering av kreditkort
3.3 Ad hoc-laddningssessioner
4. Användning av InCharge-appen
5. Ändring av InCharge-appen och/eller villkoren
6. Avtalsvillkor, avtalets upphörande
7. Ansvar
8. Övriga villkor
 1. Inledning1.1 Dessa villkor reglerar både användning av InCharge-applikationen (fortsättningsvis: InCharge-appen) och, vid så kallad ad hoc-laddning, användningen av en laddningsstation som finns markerad i InCharge-appen samt leveransen av elektrisk energi. InCharge-appen tillhandahålls av Vattenfall AB, org.nr: 556036-2138, adress 169 92 Stockholm, Sverige.1.2 Tjänsterna inkluderar för närvarande: • Lokalisera laddningsinfrastruktur. • Information om respektive laddningsinfrastruktur i drift är tillgänglig eller upptagen. • Information avseende det aktuella priset för laddning vid respektive laddningsinfrastruktur. InCharge-nätverket omfattar offentligt tillgängliga laddningsstationer av InCharge eller företag anslutna till InCharge som drivs under varumärket ”InCharge” (”InCharge-laddningsstationer”) samt sådana allmänt tillgängliga laddningsstationer som tredje parter har gjort tillgängliga för användning av InCharges användare (”tredje parts laddningsstation”). InCharge planerar att kontinuerligt expandera InCharge-nätverket och anpassa det efter den tekniska utvecklingen. Användaren har inte möjlighet att ställa krav på InCharge-nätverket eller på bevarandet av InCharge-nätverket i den form det är vid tidpunkten för avtalets ingående. Detaljer regleras i avsnitt 2.1.3 Vidare erbjuder InCharge-appen användare som redan är kunder till ett InCharge avtal med Vattenfall AB, eller ett företag anslutet till det, möjligheten att registrera sig i InCharge-appen med identifieringsverktyget som de redan mottagit för det ovan nämnda avtalet. I detta fall kan kunden använda InCharge-appen som ett identifieringsverktyg kopplat till deras InCharge avtal hos InCharge avsedd för detta och för att se detaljer från tidigare laddningssessioner i InCharge-appen.1.4 Vidare erbjuder InCharge-appen användare som inte är kunder till ett InCharge avtal med Vattenfall AB, eller ett företag anslutet till det, möjligheten till så kallad ad hocladdning vid särskilda allmänt tillgängliga InCharge-laddningsstationer. I detta sammanhang kan användarna, efter att ha registrerat sitt kreditkort i InCharge-appen, genomföra enstaka laddningssessioner till det pris som framgår av InCharge-appen utan ett permanent avtalsåtagande. Huruvida ad hoc-laddning är möjlig vid en laddningsstation går att se i InCharge-appen. Detaljer regleras i avsnitt 3.

2. Allmän information om laddningsinfrastrukturen2.1 I InCharge-appen kan användarna se laddningsinfrastruktur som för närvarande tillhör InCharge-nätverket. Vidare kan användarna se huruvida respektive laddningsstation för närvarande är tillgänglig eller inte. 2.2 För att kunna visa användare tillgänglig laddningsinfrastruktur i deras närhet använder InCharge-appen platstjänster tillhandahållna av operativsystem som finns inbyggda i användarnas mobilenheter. Användarna kan använda tjänsten om de tillåter InCharge eller någon utsedd tredje part att använda information om deras nuvarande plats för denna tjänst2.3 InCharge strävar mot att alltid hålla information om laddningsinfrastrukturen som visas i InCharge-appen uppdaterad, dock med undantaget att aktuella priser som visas för laddning vid respektive laddningsinfrastruktur inte alltid kan garanteras vara uppdaterad. 2.4 Priserna för laddningssessioner som visas i InCharge-appen är inklusive moms.

3. Ad hoc-laddning

3.1 Allmänt3.1.1 Dessa villkor gäller exklusivt ad hoc-laddning vid laddningsstationer i Sverige. Ad hoc-laddning i Sverige tillhandahålls av InCharge AB eller annat närstående bolag i enlighet med nationell lag för respektive leverantör. I båda fallen som nämns i punkterna ovan påverkar valet av tillämplig lag inte tvingande lag för konsumenter som har sin hemvist inom Europeiska unionen. De nuvarande leverantörerna av ad hoc-laddning är • i Nederländerna Vattenfall Sales Nederland N.V., och • i Storbritannien Vattenfall UK Sales Limited, • i Sverige Vattenfall AB, • i Tyskland InCharge AB alla under varumärket InCharge. InCharge planerar att i framtiden tillhandahålla ad hoc-laddning i dessa länder. Användarna kommer att informeras direkt i appen så fort detta börjar att gälla.3.1.2 Kostnaden för ad hoc-laddning visas i respektive valuta. Om valutan är annan än SEK kommer användaren dock ändå ges möjlighet att betala i SEK. 3.1.3 För att kunna nyttja ad hoc-laddning måste användarna registrera sitt kreditkort i InCharge-appen. Efter registreringen kan användarna auktorisera sig själva och betala för laddningssessionen vid respektive laddningsstation där de önskar nyttja ad hoc-laddning. Ett registrerat kreditkort kan närsomhelst bytas ut eller raderas.3.1.4 Varje ad hoc-laddningsprocess utgör ett individuellt avtal. Det individuella avtalet löper automatiskt ut vid slutet av varje laddningssession, dvs så fort användaren avslutar betalningsprocessen i appen och kontakten mellan elfordonet och laddningsstationen avbrutits. 3.1.5 Användningen av laddningsinfrastruktur för elektromobilitet utgör inte en leverans av el enligt Ellagen (1997:857).3.1.6 Användaren åtar sig att betala för den elektricitet som tillhandahållits och erhållits enligt det individuella avtalet.

3.2 Registrering av ett kreditkort 3.2.1 I syfte att registrera ett kreditkort anger användaren kortuppgifterna i respektive meny i appen. Om användarens kreditkort inte accepteras av InCharge-appen mottar användaren ett meddelande i appen där detta framgår. 3.2.2 Utgångna, rapporterat borttappade eller stulna kreditkort kan inte längre användas för betalning av ad hoc-laddning. Användaren mottar en notifikation i appen att det registrerade kortet inte längre är giltigt. 3.2.3 InCharge kommer att dela information om användarens registrerade kort med InCharges leverantör av betaltjänster utan att lagra informationen i InCharge-appen eller att bearbeta den. Leverantören av betaltjänster är Adyen N.V., ett publikt bolag registrerat i Nederländerna, vars adress är Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederländerna (org. nr. 34259528), fortsättningsvis: ”Betaltjänstleverantören”. När användaren ingår individuella avtal avseende ad hoc-laddning i InCharge-appen, behandlar Betaltjänstleverantören betalningen för InCharge. 3.2.4 I syfte att förebygga bedrägerier godkänner användaren att InCharge genom sin Betaltjänstleverantör genomför en förhandsauktorisering på ditt kreditkort: (a) till ett belopp motsvarande upp till 0 SEK vid varje ny registrering av ett kreditkort, (b) till ett belopp upp till 200 SEK (inklusive moms) varje gång användaren önskar starta en ad hoc-laddningssession.3.2.5 Så fort en ad hoc-laddningssession är färdig kommer InCharge att justera förhandsauktoriseringen till det faktiska beloppet som användaren är skyldig. InCharge har inget ytterligare inflytande över hur fort användarens kreditkortsleverantör raderar förhandsauktoriseringen.

3.3 Ad hoc-laddningssession3.3.1 För att starta en ad hoc-laddningssession vid en tillgänglig laddningsstation måste användarna auktorisera sig själva med hjälp av appen efter att ha registrerat sitt kreditkort vid en laddningsstation som visas i InCharge-appen där ad hoc-laddning är möjlig. Vidare måste de via en beställningsknapp samtycka till avtalets ingående, till det pris som framgår av appen för respektive laddningsstation och med respektive ad hoc-laddningsavtalspartner (se paragraf 1) i de angivna villkoren.

Det individuella avtalet har ingåtts när användarna ansluter deras elektriska fordon till laddningsstationen med hjälp av den utsedda laddningskabeln så att laddningssessionen påbörjas. Anslutningen är endast möjlig inom en viss tidsram efter auktorisering vid laddningsstationen och efter att ha tryckt på beställningsknappen (”timeout”). Skärmen och/eller ljuset på laddningsstationen visar användaren huruvida anslutning fortfarande är möjligt eller inte. Om användarna inte ansluter sitt elektriska fordon till laddningsstationen inom tidsramen efter att ha tryckt på beställningsknappen har inget individuellt avtal ingåtts3.3.2 Om laddningsstationen har flera laddningspunkter är auktoriseringen och godkännandet som givits genom att ha tryckt på beställningsknappen endast giltig för den valda laddningspunkten. I början av laddningssessionen måste användaren välja rätt laddningskabel (om laddningskabeln är ansluten till laddningsstationen), respektive rätt uttag (om laddningskabeln är ansluten till det elektriska fordonet). Om användaren gör ett misstag måste användaren kontakta InCharge via de kontaktuppgifter som hittas i InCharge-appen. Annars måste användaren betala för varje laddningssession som startats av tredje part vid den aktiverade laddningsstationen inom timeout-perioden.3.3.3 Användarna kan avbeställa aktiveringen ända till dess att de ansluter det elektriska fordonet till laddningsstationen. Om användarna inte önskar ingå ett individuellt avtal måste de avbeställa laddningssessionen. Annars måste användaren betala för varje laddningssession som startats av tredje part vid den aktiverade laddningsstationen inom timeout-perioden. 3.3.4 Vid användning av laddningsstationer för ad hoc-laddning, måste användaren iaktta nödvändig försiktighet och särskilt följa användar- och säkerhetsråden och markeringarna vid respektive laddningsstation. 3.3.5 Användarna ansvarar för användandet av en laddningskabel för att ansluta det elektriska fordonet till laddningsstationen. Beroende på laddningsstation ska användarna endast använda kablar av den typ och kvalitet som uppfyller rekommendationerna från tillverkaren av det elektriska fordonet eller kablar som är ordentligt anslutna till laddningsstationen. Användaren ska inte använda anslutande kablar som är skadade, defekta eller modifierade på något sätt. 3.3.6 Användaren måste följa de parkeringsregler som gäller vid laddningsstationen och lämna parkeringsplatsen efter slutförd laddningssession.3.3.7 Laddning av ett elektriskt fordon är beroende av flera faktorer, speciellt de tekniska specifikationerna för det elektriska fordonet i fråga, fordonets batteriladdningsnivå och kapacitet, samt själva laddningsstationen. Därför kan InCharge eller avtalspartnern inte lämna någon garanti avseende mängden eller tiden som krävs för att ladda ett elektriskt fordon vid någon InCharge-laddningsstation eller tredje parts laddningsstation. 3.3.8 Efter att laddningssessionen är slutförd kommer användaren bli visad en sammanfattning av laddningssessionen på skärmen för InCharge-appen. Denna sammanfattning utgör inte en faktura. En faktura för kortbetalningen för laddningssessionen kommer att skickas till den e-postadress som användaren angivit. 3.3.9 Betalning görs via kreditkortet som användaren angivit under registreringen.

4. Använding av InCharge-appen4.1 Nedladdning och användning av InCharge-appen kräver åtkomst till internet samt ett lämpligt operativsystem. Operativsystemen Android och iOS stöds; operativsystemen får inte manipuleras. Användaren kan hitta mer detaljerad information avseende vilka versioner av operativsystem som för närvarande stöds på https://incharge.vattenfall.se/ladda-paa-vaegen/.4.2 Om användarna upplever tekniska problem vid nedladdning av InCharge-appen måste användarna omedelbart informera InCharge om detta. 4.3 För framtida utveckling av InCharge-appen kan det vara nödvändigt för användaren att uppdatera operativsystemet eller byta till en lämplig mobil eller enhet.4.4 Användaren är skyldig att alltid hålla informationen i InCharge-appen uppdaterad. 4.5 InCharge-appen är skyddad av upphovsrätt. Med undantag för handlingar tillåtna enligt tillämplig lag, får användaren inte dekomprimera eller demontera appen, skapa produkter som kan härledas till appen eller låta tredje parter göra det.4.6 Användarna är skyldiga att hålla lösenord till InCharge-appen hemliga och att säkerställa att endast de kan använda InCharge-appen på sina mobilenheter, särskilt möjligheten till ad hoc-laddning. 4.7 Användaren är skyldig att omedelbart meddela InCharge om mobilenheten som användaren använder för InCharge-appen har tappats bort eller blivit stulen, om lösenord som potentiellt använts i InCharge-appen har avslöjats för en tredje part och/eller när en tredje part på annat sätt kan ha beretts obehörig åtkomst till InCharge-appen. Om så sker kommer InCharge att blockera åtkomsten till appen. Om användarna inte uppfyller sitt informationskrav, ansvarar användarna för konsekvenserna; användarna är särskilt skyldiga att betala för laddningssessioner genomförda av tredje part.4.8 Om InCharge-appen länkar till tredje parters hemsidor ansvarar inte InCharge för innehållet på dessa hemsidor.  

5. Ändring av InCharge-appen och/eller villkoren5.1 Vattenfall AB förbehåller sig rätten att uppdatera funktioner i InCharge-appen i syfte att förbättra funktionalitet och säkerhet, samt i syfte att introducera nya funktioner. En sådan uppdatering kan göras närsomhelst och utan förvarning. 5.2 InCharge kan med användarens samtycke introducera andra ändringar i InChargeappen. Användarna måste vara medvetna om att de inte kommer att kunna använda hela, eller delar av, InCharge-appen om de inte har laddat ned den senaste versionen av InCharge-appen eller vid förfrågan godkänt ändringarna. 5.3 Ändringar av dessa villkor kräver också användarens samtycke. Användaren är ombedd att godkänna ändringarna av villkoren i InCharge-appen. Om användarna inte godkänner ändringarna kan detta medföra att de inte kommer att kunna använda hela eller delar av InCharge-appen. 

6. Avtalsvillkor, avtalets upphörande6.1 Användarna kan radera InCharge-appen från sina mobilenheter närsomhelst om de inte längre önskar använda den.6.2 InCharge förbehåller sig rätten att när som helst skriftligen säga upp avtal om användning av InCharge-appen om InCharge inte längre erbjuder InCharge-appen eller delar av den såsom den var utformad vid tidpunkten för avtalets ingående, om kunden inte godkänner erbjudna ändringar av InCharge-appen eller användarvillkoren eller om användaren inte uppfyller väsentliga förpliktelser enligt avtalet.

7. Ansvar 7.1 InCharge ansvarar inte för skador som uppstår på grund av bristande kompabilitet mellan användarens elektriska fordon och laddningsinfrastrukturen. 7.2 InCharge ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att man bortsett från markeringar och användarinstruktioner på laddningsinfrastrukturen. 7.3 Vid störningar eller oregelbundenhet i elförsörjningen är InCharge befriad från sin skyldighet att uppfylla avtalet såvitt störningen är en konsekvens av fel i nätdriften inklusive strömanslutningen. 7.4 Användaren är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddningsinfrastruktur läggs ned eller är ur funktion. 7.5 InCharge ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador på användarnas egendom som uppstår till följd av användningen av InCharge-appen eller laddningsinfrastrukturen. 7.6 Utöver det, ansvarar InCharge för skador som orsakats genom vårdslöshet samt skador till följd av överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser.

8. Övriga villkor8.1 InCharge har rätt att överföra rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till ett annat bolag inom samma koncern; användarens samtycke är inte nödvändigt för detta. 8.2 Om enskilda bestämmelser i avtalet är helt eller delvis ogiltiga eller ickegenomförbara eller blir helt eller delvis ogiltiga eller icke-genomförbara efter avtalets ingående, påverkas inte giltigheten av resterande bestämmelser. 8.3 Om användaren anser att InCharge inte uppfyllt sina avtalsmässiga förpliktelser enligt detta avtal och/eller individuella ad hoc-avtal som ingåtts, ska användaren meddela InCharge (aktuella kontaktuppgifter kan hittas i InCharge-appen eller på https://incharge.vattenfall.se/). InCharge kommer att granska klagomålet inom skälig tid och, om möjligt, åtgärda orsaken. 8.4 Detta avtal och de rättsliga förbindelser som uppstår mellan parterna under avtalet regleras av svensk rätt, dock ej internationell privaträtt. Valet av lag påverkar inte tvingande lagregler gällande konsumenter som har sin hemvist inom Europeiska unionen. 8.5 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. 8.6 Eventuell konsumenttvist ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden. 8.7 Alla tvister avseende detta avtal där användaren är en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person, eller utgör ett offentligrättsligt rättssubjekt ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från förfarandet, inklusive skiljedomen, ska omfattas av sekretess. InCharge har oaktat ovan bestämmelser rätt att hos allmän domstol eller myndighet väcka talan beträffande ostridig, till betalning förfallen fordran under avtalet.

________________________