INCHARGE AB PERSONUPPGIFTSPOLICY
1. Information om InCharge AB och tjänsten
Tack för att du anlitat oss för att ladda din elbil (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandhålls av InCharge AB (559178-6081), med adress Evenemangsgatan 13, 169 92 Stockholm (“InCharge”), som även är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker när du använder Tjänsten. Hänvisningar i denna personuppgiftspolicy till "vi", "oss", "vår" och "oss" är referenser till InCharge. Hänvisningar till "du" eller "din" är referenser till kunder eller tidigare kunder till InCharge.
Inom InCharge behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten och vi är skyldiga att skydda din integritet i enlighet med gällande lagstiftning till exempel GDPR (EU 2016/679). I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter som samlas in om dig via Tjänsten och vad vi gör med den personliga informationen. Vi ber dig ta del av denna personuppgiftspolicy om du vill förstå våra rutiner kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. (Kontaktuppgifter finns längre ner i dokumentet.)
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. När så sker kommer vi att publicera den reviderade policyn i Tjänsten och på InCharge-webbplatsen på www.incharge.vattenfall.se (vår "Webbplats") och vi kan även komma att meddela dig om väsentliga förändringar via ett meddelande i Tjänsten. Denna personuppgiftspolicy, tillsammans med våra användarvillkor för Tjänsten ("Allmänna villkoren"), anger grunden för de personuppgifter som kommer att behandlas av oss. Genom att använda Tjänsten accepterar du den behandling som anges i denna personuppgiftspolicy.
Tjänsten tillåter användare att: (i) hitta laddningsstationer för elfordon, (ii) stoppa och starta laddningen av elfordon, och (iii) betala för den el som används för att ladda ett elfordon. Tjänsten tillåter också användare att rapportera fel eller problem med laddningsstationer via en rapportfunktion.
I vissa fall kan du välja om du vill att vi behandlar personuppgifter för vissa syften. Väljer du att inte låta oss behandla sådana uppgifter kommer dessa funktioner i Tjänsten vara begränsade eller otillgängliga. Andra personuppgifter är nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska kunna tillhandhålla Tjänsten. 
2. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen
Enligt gällande rätt har vi en skyldighet att uppvisa laglig grund innan vi får använda dina personuppgifter. För att använda dina personuppgifter förlitar vi oss på följande legala grunder (mer än en grund kan vara relevant för varje exempel på vår behandling):
• Kontrakt: Om du är en användare av Tjänsten kommer vi att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att vi ska göra Tjänsten tillgänglig för dig och förse dig med tillhörande produkter och/ eller tjänster som du har köpt från oss i enlighet med de Allmänna villkoren (till exempel ladda ett elfordon).
• Rättslig skyldighet: Om det finns ett lagkrav på oss att registrera, behålla eller dela dina personuppgifter med myndigheter, måste vi göra det. Detta kan till exempel avse vår skyldighet att arkivera bokföringsmaterial, eller lämna uppgifter till Polisen enligt gällande lag.
• Berättigade intressen: Vi kommer också att behandla dina personuppgifter där behandling behövs för att i) utveckla och förbättra våra tjänster och / eller produkter, ii) erbjuda anpassade marknadserbjudanden, iii) kundundersökningar, eller iv) informera om produkter som tillhandhålls av andra Vattenfallbolag. När vi förlitar oss på denna grund är vi skyldiga att utföra en intresseavvägning av våra intressen för att använda dina personuppgifter, mot de intressen och rättigheter du har som medborgare. Resultatet av denna intresseavvägning kommer att avgöra om vi kan använda dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.
• Samtycke: Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och kan återkallas när som helst. Vi kommer efter återkallat samtycke inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.
3. Vilka kategorier av personuppgifter kommer behandlas?
Följande personuppgifter kommer behandlas inom ramen för Tjänsten:
• ditt namn
• dina kontaktuppgifter (postadress, mejladress, mm)
• laddhistorik (omfattande mängd och vart laddning ägt rum)
• Faktureringsdata och betalningsinformation
• ditt kundID
• uppgifter som du skickar in till exempel vid reklamation, eller rapportering av ett fel vid laddstation
• kortuppgifter (om du använder appen för detta)
• Vi sparar automatiskt teknisk information (omfattande bl. a IP-adress, uppgifter om din tekniska utrustning, inloggningsuppgifter och information om din användning av InCharge appen och dina besök vid våra webbsidor (såsom svarstider och längden på ditt besök)
4. Hur vi hanterar dina personuppgifter
Vi kommer bara att använda personuppgifterna enligt beskrivningen i denna personuppgiftspolicy och kommer att följa de rättigheter som följer av   tillämpliga lagar och kommer att se till att frågor som rör integritet hanteras snabbt och på ett öppet sätt. Se nedan för information om hur du kontaktar oss och hur du till exempel utövar din rätt att få kopior av dina personuppgifter (registerutdrag) från oss enligt GDPR.
Vi kommer endast att samla in och behandla personuppgifter om vi har en laglig grund för att göra detta. Vi kommer att uppdatera våra uppgifter om dig om du informerar oss om att dessa har ändrats. 
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen enligt de regler som gällande rätt föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.”
5. Syftet med personuppgiftsbehandlingen
Vi kommer att behandla dina personuppgifter som samlats in (inklusive från tredje part) för att:
• tillhandhålla Tjänsten och tillhörande produkter;
• hantera och kontakta dig om alla produkter eller tjänster som vi tillhandahåller dig;
• kontakta dig för eventuella klagomål som du skickar in;
• Administrera betalningar;
• Kontakta dig om våra produkter / tjänster eller sådana som tillhandhålls av annat bolag inom Vattenfall koncernen;
• Genomföra kundundersökningar,
• Följa våra juridiska skyldigheter avseende till exempel bokföring; och
• Identifiera mönster som vi kan använda för att hjälpa oss att utveckla, administrera, stödja och förbättra våra tjänster i anonymiserad eller pseudonymiserad form.
• statistisk och analyser i en anonym eller pseudonym form.
6. Vem delar vi personuppgifter med?
Förutom vad som anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi inte att överföra dina personuppgifter som vi samlar in via Tjänsten till någon tredje part utan ditt tillstånd om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. 
Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning till exempel driftsleverantör av datasystem och betaltjänstleverantörer. Dessa får inte använda sig av dina personuppgifter för sina egna ändamål. Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till följande kategorier av tredje parter:
• företag som tillhandahåller datadriftstjänster och webbplatshanteringstjänster som Microsoft Azure;
• företag som tillhandahåller finansiella tjänster / betalningstjänster;
• företag som tillhandhåller kreditupplysningstjänster, inkassobyrå;
• Kundservice.
När vi använder tredjepartsleverantörer kommer vi i enlighet med gällande lagstiftning införa lämpligt skydd för dina personuppgifter.
Eftersom vi inom Vattenfall har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.
Utöver de kategorier som beskrivs ovan kan vi lämna dina personuppgifter till:
• våra revisorer, advokater, professionella rådgivare, Vattenfall AB-koncernföretag, som har åtagit sig att behandla dina personuppgifter som konfidentiella;
• annan som har en laglig rätt till dina personuppgifter, inklusive polisen och andra tillsynsmyndigheter och myndigheter;
• till tredje part som förvärvar alla, eller väsentligen alla, tillgångarna eller aktierna i InCharge, vare sig det sker genom försäljning, fusion, förvärv eller på annat sätt; och
• annan tredje part i den mån det krävs för att verkställa eller tillämpa de Allmänna villkoren.
7. Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi vidtar åtgärder för att permanent ta bort, förstöra eller anonymisera dina personuppgifter när behandlingen inte längre är nödvändig för sitt syfte och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem. Hur länge vi förvarar dina personuppgifter beror på det syfte för vilket dina personuppgifter samlades in men generellt gäller följande:
• Vi kommer inte att behålla informationen längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandhålla Tjänsten. 
• Efter att Tjänsten har upphört kommer vi att behålla information om dig om det är nödvändigt för oss att göra det för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel enligt bokföringslagen;
• Vi kommer att behålla dina kontaktuppgifter under en rimlig tid efter att du har gett oss ditt samtycke till att använda dem för marknadsföringsändamål dock ej efter du återkallat ditt samtycke.
Dina rättigheter gällande hantering av persondata berörs inte av ovanstående.
8. Kommer mina personuppgifter att föras utanför EU/ EES?
Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, till exempel användningen av EU-kommissionens godkända modellavtalsklausuler för att skydda din information i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kontrollerar och implementerar ytterligare säkerhetsåtgärder om det krävs för att säkra dina uppgifter skall vara helt säkra. (t. ex. ytterligare certifiering eller kryptering). Ytterligare information kan erhållas från InCharge AB:s dataskyddsombud: dpo.nordics@vattenfall.com
9. Dina rättigheter
9.1 Rätt till tillgång
Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av InCharge. Om sådana personuppgifter finns hos InCharge får berörd person, efter begäran, information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. InCharge skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos InCharge inom 1 månad från det att begäran inkommit.
9.2 Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.
9.3 Rätt till radering
InCharge raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behandla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande föreligger:
• behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta,
• uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för,
• behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet,
• informationen inte har behandlats enligt GDPR,
• du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse, och
• radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
9.4 Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande
InCharge tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.
9.5 Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.
9.6 Rätt till portering
Du kan ha rätt att överföra uppgifter som du försett oss med till annan part.
9.7 Rätt att göra anmälan till myndighet
Om du anser att InCharges behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du möjlighet att göra en anmälan till relevant myndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för InCharge lämnas nedan. Anmälan kan även ske till myndighet i annat land som du är bosatt i.
9.8 Rätt till ersättning
Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till InCharge.
Vill du utnyttja någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta kundtjänst via e-post: kundservice@vattenfall.com. Andra kontaktvägar anges nedan. 
10. Andra webbsidor och delning via sociala media
Observera att Tjänsten kan länka till tredje parts webbplatser vilka vi inte har kontroll över. Hanteringen av dina personuppgifter vid sådan extern webbplats styrs av den personuppgiftspolicy som tillämpas av sådan extern part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar policyn för varje sådan extern webbplats som du besöker och ser till att du accepterar villkoren i sådana externa policys innan du tillhandahåller någon personlig information.
Vi kan också bädda in sociala delningsikoner i Tjänsten. Dessa delningsalternativ är utformade för att göra det möjligt för användare att enkelt dela Tjänstens innehåll med sina vänner med hjälp av olika sociala nätverk. Dessa sociala mediesidor kan ställa in en kaka (”cookie”) när en användare är inloggad i sin tjänst. Observera att vi inte kontrollerar användningen av dessa kakor och användare bör konsultera den relevanta webbplatsen för tredje part för information om hur dessa kakor används och hur användaren kan kontrollera dem.
11. Kontaktuppgifter
Begäran om registerutdrag skickas till:
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
eller via e-post till kundservice@vattenfall.com
Telefon: 020-82 00 00
Frågor rörande InCharges och Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan. Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är;
Telefon: 08-739 50 00
Du har även möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten. Det kan du göra i det land där du bor, eller Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige som är InCharges tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är; 
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00 
Epost: imy@imy.se
1. Information om användningen av My InCharge-portalen
Användningen av My InCharge-portalen kräver behandling av ditt namn och e-postadress. Så snart en du raderar ditt kundportalkonto avaktiveras den lagrade profilinformationen och din användardata raderas.
1.1. Uppgiftskategorier
När du använder My InCharge-portalen behandlas följande data:
Identitet (t. ex. efternamn, förnamn, adress, telefonnummer, e-post, användarnamn och lösenord),
Kontraktsdata (t. ex. kundnummer, kortuppgifter)
Teknisk data (IP-adress, loggfiler, hur åtkomsttid (när åtkomst gjordes) och vistelsens varaktighet (hur lång tid portalen användes), webbläsartyp)
Faktureringsdata (t. ex. förbrukningshistorik, laddningsplatser, debiteringsdataposter (start - / sluttid för laddningsprocesser))
1.2. Ändamål och rättsliga grunder för databehandling
1.2.1. Insamling och behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att ingå, uppfylla, genomföra avtalet. De särskilda ändamålen med databehandling beror på avtalets respektive innehåll. Detaljerna finns i dina dokument i villkoren för Min laddning.
För registrering och användning av My InCharge-portalen behöver vi:
Användarnamn och lösenord
Loggfiler, såsom åtkomsttid (när åtkomsten ägde rum) och uppehållstid (hur länge åtkomsten ägde rum),
Webbläsartyp
Av säkerhetsskäl lagrar vi dessa för att säkerställa stabiliteten och driftsäkerheten hos vår portal.
Personuppgifter kommer endast att behandlas om det är absolut nödvändigt att hantera din begäran om den erbjudna tjänsten (till exempel för att aktivera ytterligare laddningskort eller tjänster). För att tillhandahålla närliggande laddningsstationer kräver My InCharge-portalen tillstånd att använda din plats.
1.3. Datasäkerhet
Vid inloggning anger du en e-postadress. Till e-postadressen skickas automatiskt en länk som gör det möjligt för dig att komma åt din personliga kundportal. Genom att följa länken uppmanas du att ange ett lösenord. Med denna information har du alltid tillgång till portalen.
Dina personuppgifter kommer att krypteras från My InCharge-Portalen och överföras via internet med Secure Transmission Protocol (TLS). Vi säkrar  My InCharge portalen, webbplatsen och andra system mot åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring av dina data av obehöriga personer genom tekniska och organisatoriska åtgärder.
1.3.1. Åtkomstbehörighet
Åtkomst till data i My InCharge-portalen ges endast till dig som användare. Vattenfall eller en tjänsteleverantör av Vattenfall kan bara komma åt dina data om du ringer upp kundservice och därmed gör det nödvändigt eller är det nödvändigt för att kunna garantera din användning av portalen.
1.3.2. Länkar till andra webbplatser
My InCharge-portalen innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Om du använder dessa länkar lämnar du vår webbsida och därmed även omfattningen av denna sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för att dessa företag följer de lagstadgade bestämmelserna. 
1.4. Cookies
lnCharge AB använder så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.
Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies
Denna policy uppdaterades i september 2021.