INCHARGE AB PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. Information om InCharge AB och tjänstenTack för att du anlitat oss för att ladda din elbil (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandhålls av InCharge AB (559178-6081), med adress Evenemangsgatan 13, 169 92 Stockholm (“InCharge”), som även är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker när du använder Tjänsten. Hänvisningar i denna personuppgiftspolicy till "vi", "oss", "vår" och "oss" är referenser till InCharge. Hänvisningar till "du" eller "din" är referenser till kunder eller tidigare kunder till InCharge.Inom InCharge behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten och vi är skyldiga att skydda din integritet i enlighet med gällande lagstiftning till exempel GDPR (EU 2016/679). I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka personuppgifter som samlas in om dig via Tjänsten och vad vi gör med den personliga informationen. Vi ber dig ta del av denna personuppgiftspolicy om du vill förstå våra rutiner kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. (Kontaktuppgifter finns längre ner i dokumentet.)Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. När så sker kommer vi att publicera den reviderade policyn i Tjänsten och på InCharge-webbplatsen på www.incharge.vattenfall.se (vår "Webbplats") och vi kan även komma att meddela dig om väsentliga förändringar via ett meddelande i Tjänsten. Denna personuppgiftspolicy, tillsammans med våra användarvillkor för Tjänsten ("Allmänna villkoren"), anger grunden för de personuppgifter som kommer att behandlas av oss. Genom att använda Tjänsten accepterar du den behandling som anges i denna personuppgiftspolicy.Tjänsten tillåter användare att: (i) hitta laddningsstationer för elfordon, (ii) stoppa och starta laddningen av elfordon, och (iii) betala för den el som används för att ladda ett elfordon. Tjänsten tillåter också användare att rapportera fel eller problem med laddningsstationer via en rapportfunktion.I vissa fall kan du välja om du vill att vi behandlar personuppgifter för vissa syften. Väljer du att inte låta oss behandla sådana uppgifter kommer dessa funktioner i Tjänsten vara begränsade eller otillgängliga. Andra personuppgifter är nödvändiga för att vi överhuvudtaget ska kunna tillhandhålla Tjänsten.

 

2. Laglig grund för personuppgiftsbehandlingenEnligt gällande rätt har vi en skyldighet att uppvisa laglig grund innan vi får använda dina personuppgifter. För att använda dina personuppgifter förlitar vi oss på följande legala grunder (mer än en grund kan vara relevant för varje exempel på vår behandling):• Kontrakt: Om du är en användare av Tjänsten kommer vi att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att vi ska göra Tjänsten tillgänglig för dig och förse dig med tillhörande produkter och/ eller tjänster som du har köpt från oss i enlighet med de Allmänna villkoren (till exempel ladda ett elfordon).• Rättslig skyldighet: Om det finns ett lagkrav på oss att registrera, behålla eller dela dina personuppgifter med myndigheter, måste vi göra det. Detta kan till exempel avse vår skyldighet att arkivera bokföringsmaterial, eller lämna uppgifter till Polisen enligt gällande lag.Berättigade intressen: Vi kommer också att behandla dina personuppgifter där behandling behövs för att i) utveckla och förbättra våra tjänster och / eller produkter, ii) erbjuda anpassade marknadserbjudanden, iii) kundundersökningar, eller iv) informera om produkter som tillhandhålls av andra Vattenfallbolag. När vi förlitar oss på denna grund är vi skyldiga att utföra en intresseavvägning av våra intressen för att använda dina personuppgifter, mot de intressen och rättigheter du har som medborgare. Resultatet av denna intresseavvägning kommer att avgöra om vi kan använda dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.• Samtycke: Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och kan återkallas när som helst. Vi kommer efter återkallat samtycke inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

 

3. Vilka kategorier av personuppgifter kommer behandlas?Följande personuppgifter kommer behandlas inom ramen för Tjänsten:

ditt namn dina kontaktuppgifter (postadress, mejladress, mm) laddhistorik (omfattande mängd och vart laddning ägt rum)Faktureringsdata och betalningsinformation ditt kundID uppgifter som du skickar in till exempel vid reklamation, eller rapportering av ett fel vid laddstation kortuppgifter (om du använder appen för detta)Vi sparar automatiskt teknisk information (omfattande bl. a IP-adress, uppgifter om din tekniska utrustning, inloggningsuppgifter och information om din användning av InCharge appen och dina besök vid våra webbsidor (såsom svarstider och längden på ditt besök)

 


4. Hur vi hanterar dina personuppgifter
Vi kommer bara att använda personuppgifterna enligt beskrivningen i denna personuppgiftspolicy och kommer att följa de rättigheter som följer av tillämpliga lagar och kommer att se till att frågor som rör integritet hanteras snabbt och på ett öppet sätt. Se nedan för information om hur du kontaktar oss och hur du till exempel utövar din rätt att få kopior av dina personuppgifter (registerutdrag) från oss enligt GDPR.Vi kommer endast att samla in och behandla personuppgifter om vi har en laglig grund för att göra detta. Vi kommer att uppdatera våra uppgifter om dig om du informerar oss om att dessa har ändrats.Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen enligt de regler som gällande rätt föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.”
5. Syftet med personuppgiftsbehandlingen

tillhandhålla Tjänsten och tillhörande produkter;hantera och kontakta dig om alla produkter eller tjänster som vi tillhandahåller dig;kontakta dig för eventuella klagomål som du skickar in;Administrera betalningar;Kontakta dig om våra produkter / tjänster eller sådana som tillhandhålls av annat bolag inom Vattenfall koncernen;Genomföra kundundersökningar,Följa våra juridiska skyldigheter avseende till exempel bokföring; ochIdentifiera mönster som vi kan använda för att hjälpa oss att utveckla, administrera, stödja och förbättra våra tjänster i anonymiserad eller pseudonymiserad form.statistisk och analyser i en anonym eller pseudonym form.

 


6. Vem delar vi personuppgifter med?

Förutom vad som anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi inte att överföra dina personuppgifter som vi samlar in via Tjänsten till någon tredje part utan ditt tillstånd om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi kan använda tredje parter för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning till exempel driftsleverantör av datasystem och betaltjänstleverantörer. Dessa får inte använda sig av dina personuppgifter för sina egna ändamål. Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till följande kategorier av tredje parter:företag som tillhandahåller datadriftstjänster och webbplatshanteringstjänster som Microsoft Azure;•  företag som tillhandahåller finansiella tjänster / betalningstjänster;•  företag som tillhandhåller kreditupplysningstjänster, inkassobyrå;Kundservice.När vi använder tredjepartsleverantörer kommer vi i enlighet med gällande lagstiftning införa lämpligt skydd för dina personuppgifter.Eftersom vi inom Vattenfall har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.Utöver de kategorier som beskrivs ovan kan vi lämna dina personuppgifter till:•  våra revisorer, advokater, professionella rådgivare, Vattenfall AB-koncernföretag, som har åtagit sig att behandla dina personuppgifter som konfidentiella;•  annan som har en laglig rätt till dina personuppgifter, inklusive polisen och andra tillsynsmyndigheter och myndigheter;•  till tredje part som förvärvar alla, eller väsentligen alla, tillgångarna eller aktierna i InCharge, vare sig det sker genom försäljning, fusion, förvärv eller på annat sätt; och•  annan tredje part i den mån det krävs för att verkställa eller tillämpa de Allmänna villkoren.

 

7. Hur länge sparar vi personuppgifter?Vi vidtar åtgärder för att permanent ta bort, förstöra eller anonymisera dina personuppgifter när behandlingen inte längre är nödvändig för sitt syfte och vi inte är skyldiga enligt lag att behålla dem. Hur länge vi förvarar dina personuppgifter beror på det syfte för vilket dina personuppgifter samlades in men generellt gäller följande:

• Vi kommer inte att behålla informationen längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandhålla Tjänsten.• Efter att Tjänsten har upphört kommer vi att behålla information om dig om det är nödvändigt för oss att göra det för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel enligt bokföringslagen;• Vi kommer att behålla dina kontaktuppgifter under en rimlig tid efter att du har gett oss ditt samtycke till att använda dem för marknadsföringsändamål dock ej efter du återkallat ditt samtycke.

Dina rättigheter gällande hantering av persondata berörs inte av ovanstående.

 

8. Kommer mina personuppgifter att föras utanför EU/ EES?Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, till exempel användningen av EU-kommissionens godkända modellavtalsklausuler för att skydda din information i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kontrollerar och implementerar ytterligare säkerhetsåtgärder om det krävs för att säkra dina uppgifter skall vara helt säkra. (t. ex. ytterligare certifiering eller kryptering). Ytterligare information kan erhållas från InCharge AB:s dataskyddsombud: dpo.nordics@vattenfall.com.

 

9. Dina rättigheter9.1 Rätt till tillgångVar och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av InCharge. Om sådana personuppgifter finns hos InCharge får berörd person, efter begäran, information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. InCharge skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos InCharge inom 1 månad från det att begäran inkommit.

9.2 Rätt till rättelseVar och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.        

9.3 Rätt till raderingInCharge raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behandla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande föreligger:

behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta,

uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för,

behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet,

informationen inte har behandlats enligt GDPR,

• du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse, och

• radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

9.4 Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattandeInCharge tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.9.5 Rätt till begränsning av behandlingDu har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.9.6 Rätt till porteringDu kan ha rätt att överföra uppgifter som du försett oss med till annan part.9.7 Rätt att göra anmälan till myndighetOm du anser att InCharges behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du möjlighet att göra en anmälan till relevant myndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för InCharge lämnas nedan. Anmälan kan även ske till myndighet i annat land som du är bosatt i.

 9.8 Rätt till ersättning
Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till InCharge.
Vill du utnyttja någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta kundtjänst via e-post: kundservice@vattenfall.com. Andra kontaktvägar anges nedan.

 

10. Andra webbsidor och delning via sociala mediaObservera att Tjänsten kan länka till tredje parts webbplatser vilka vi inte har kontroll över. Hanteringen av dina personuppgifter vid sådan extern webbplats styrs av den personuppgiftspolicy som tillämpas av sådan extern part. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar policyn för varje sådan extern webbplats som du besöker och ser till att du accepterar villkoren i sådana externa policys innan du tillhandahåller någon personlig information.Vi kan också bädda in sociala delningsikoner i Tjänsten. Dessa delningsalternativ är utformade för att göra det möjligt för användare att enkelt dela Tjänstens innehåll med sina vänner med hjälp av olika sociala nätverk. Dessa sociala mediesidor kan ställa in en kaka (”cookie”) när en användare är inloggad i sin tjänst. Observera att vi inte kontrollerar användningen av dessa kakor och användare bör konsultera den relevanta webbplatsen för tredje part för information om hur dessa kakor används och hur användaren kan kontrollera dem.

 

11. KontaktuppgifterBegäran om registerutdrag skickas till:Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
eller via e-post till kundservice@vattenfall.com
Telefon: 020-82 00 00

Frågor rörande InCharges och Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan. ​Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är;Epost: dpo.nordics@vattenfall.com
Telefon: 08-739 50 00

Du har även möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten. Det kan du göra i det land där du bor, eller Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige som är InCharges tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är;Postadress: Box 8114, 104 20 StockholmTelefon: 08-657 61 00
Epost: imy@imy.se

www.imy.se

Denna policy uppdaterades i september 2021.

 

Information om InCharge-appen (December 2021)

Med InCharge-appen (”Appen”) och tillhörande laddkort kan du hitta laddningsstationer för elbilar i hela Europa och ladda din elbil vid laddningsstationer. För att använda denna tjänst kan du logga in i Appen eller använda Appen som gästanvändare utan att logga in bara genom att acceptera villkoren. Gästanvändare har begränsad tillgång till funktionerna i Appen. Det går också att importera ditt Vattenfall InCharge-laddningskort till Appen och länka ditt kreditkort till Appen.

PersonuppgiftsansvarigInCharge AB
Evenemangsgatan 13 169 99 Stockholm
E-post: kundservice@vattenfall.com

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet E-post: dpo.nordics@vattenfall.com

 

Typ av uppgifter som vi behandlar• När du använder Appen registreras vissa användningsdata:• Namn, adress, födelsedag• Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress)• Avtalsrelaterade uppgifter (t.ex. kund-/avtalsnummer, kontraktsdatum, betalkortsnummer)• Faktureringsinformation (t.ex. förbrukningshistorik, betalningsbelopp och datum) och betalningsdata (t.ex. bankkontoinformation, betal-/kreditkortsinformation)• Historiska laddningssessionsdata är det samma som faktureringsrelevanta uppgifter, det vill säga start- och sluttid för laddningssessionen, laddningstid, datum och tid för laddningen, laddningsstationens namn och adress, platsstationens ID, autentiseringsmedel med mera• Geografiska data, t.ex. din delade plats, favoritadress (valfritt)• Tekniska data och enhetsdata (t.ex. IP-adress, loggfiler, operativsystem, typ av enhet, appversion, språk)

 

Syften och rättslig grund för databehandlingenAlla data från InCharge-appen behandlas i enlighet med gällande bestämmelser för dataskydd. Databehandlingen görs endast i följande syften: fullgörande av avtalet, tillhandahållande av tjänstens funktioner, fakturering (art. §6 1 liter. b GDPR) och bevarandet av legitima, egna affärsintressena med avseende på råd och stöd från våra kunder, samt för behovsbaserade produktdesign- och analyssyften (art. §6 par. 1 lit. f. GDPR). Vi tillhandahåller även vissa tjänster efter ditt uttryckliga samtycke (art. §6 1 lit. a GDPR).Du kan invända mot användningen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller databehandling på grundval av en intresseavvägning i enlighet med art. §6 par. 1 lit. f. GDPR samt återkalla ditt samtycke när som helst via e-post: dpo.nordics@vattenfall.com. I händelse av en invändning kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Den allmänna informationen om InCharge AB:s dataskydd, särskilt om dina rättigheter som registrerad, finns ovan i första delen av denna integritetspolicy.Vi samlar in dina personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda Appen. Dina uppgifter används för auktorisering på laddstationen, för användaradministration, för att besvara dina förfrågningar och för fakturering. Du kan också godkänna åtkomst till din kamera för att skanna QR-koden eller tillåta mottagning av aviseringar och när som helst inaktivera dessa funktioner manuellt. För att registrera ditt kreditkort för debitering på våra stationer måste du ange e-postadress och kreditkortsuppgifter. För att importera ditt betalkort behöver du dina inloggningsuppgifter (användarnamn/e-post och lösenord).Dina kreditkortsuppgifter behandlas och lagras endast av en betaltjänstleverantör. Du matar in kreditkortsinformationen via en säker anslutning. Vi får bara en elektronisk säkerhetsnyckel (ett ”token”) från betaltjänstleverantörer. Med denna information kan du starta/stoppa en laddningssession via Appen.”Avtalsrelaterade uppgifter”, ”betalningsdata” och ”faktureringsrelevanta uppgifter” (som nämns ovan som olika typer av data) behandlas i faktureringssyfte. Du kan se dessa uppgifter under de genomförda transaktionerna på ditt konto. Gästanvändare får en bekräftelse med ”betalningskvitto” som skickas till den angivna e-postadressen.

 

Hitta laddningsstation och spara dina favoritladdningsstationerDu kan hitta de närmaste laddningsstationerna i ditt område och visa avståndet dit. För att göra detta kan du när som helst tillåta delning av din plats (aktivera åtkomst till GPS-data) eller manuellt inaktivera delning i din mobila enhet. Platsdelningen aktiveras på kartan när Appen slås på. Om delningen av din plats är inaktiverad går det fortfarande att använda Appen via en manuell sökning efter laddningsstationerna. GPS-data lagras inte av oss. Dessutom kan du när som helst manuellt markera och spara laddningsstationer som favoriter och radera dem manuellt.Av tekniska skäl samlas tekniska data och enhetsdata in och lagras under installationen och användningen av Appen. Vi lagrar dessa data tillfälligt av säkerhets-, funktions- och driftskäl, så länge de inte behövs för uppenbara syften i rättsliga förfaranden. Ingen personlig utvärdering sker.

 

KartvisningFör visning av kartan, och för visning av laddningsstationens position med beräkning av avståndet inom Appen sökområde använder vi Apple Maps och Google Maps.”Apple Maps är endast tillgängligt exklusivt för Apple-enheter – iPhone, iPad och Apple Watches.”För att visa Apple-kartor eller satellitbilder i appen, ta fram intressanta platser (POI) och bestämma platsmarkeringsinformation för kartkoordinater ställer vi in ramverket MapKit.

Google Maps är en tjänst från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94 043, USA; ”Google”).  När du använder Appen skickas information om detta till Google. samt information om hur du använder kartfunktionerna. Om du är inloggad av Google tilldelas denna information även till ditt Google-användarkonto. Om du inte samtycker till detta måste du logga ut från ditt Google-konto innan du kan använda Appen.Vi har inget inflytande på Google Maps datainsamling och databehandling. Mer information om Googles databehandling finns i deras integritetspolicy. Du hittar den på:https://policies.google.com/privacy?hl=deoch användarvillkoren för Google Maps på:https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

De behandlade uppgifterna kan inkludera IP-adresser och platsdata som endast behandlas om du har aktiverat platsfunktionen i inställningarna på din mobila enhet. Google kan komma att behandla uppgifterna i USA.

 

Navigering med länkad navigationsmjukvaraFör att du ska kunna navigera till respektive laddningsstation måste kartleverantörens tjänster som du konfigurerat på din mobila enhet användas (t.ex. Google Maps, Apple Maps). Vi har inget inflytande över databehandlingen.För att använda denna funktion måste åtkomst till GPS-data aktiveras i enhetens inställningar. Du kan när som helst inaktivera den här inställningen. Ytterligare information om leverantören finns i leverantörens information om den applikation som används. Om spårningen av din plats inte är aktiverad går det inte att använda navigeringsfunktionen.

Användning av analysverktyg
Vi använder följande teknik i våra appar:

Google FirebaseVi använder Firebase-tekniken i vår app. Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Firebase är en realtidsdatabas som gör det möjligt att bädda in realtidsinformation i Appen för att vi ska förstå användaraktiviteten bättre och genom detta kunna optimera appen. Dessutom används andra funktioner i Firebase som möjliggör bättre användarnavigering och utvärdering av vad som orsakar krascher i Appen.Med Firebase Analytics kan vi analysera hur våra tjänster används. Informationen in, skickas till Google och lagras på deras sida:

Antal användare och sessionerSessionens varaktighetOperativsystemEnhetsmodellerGeografi (land och stad)De första användningstillfällenaAntal användningstillfällenUppdateringar av Appen

Firebase Crash Reporting hjälper till att hålla Appen stabil och förbättra den. Information om vilken/vilka enheter som används och data om användningen av Appen samlas in (t.ex. en tidsstämpel för när Appen öppnades och när kraschen inträffade, så att vi kan diagnostisera och lösa eventuella problem. Information om hur Crashlytics fungerar finns här: https://firebase.google.com/products/crashlytics/Datainsamling – Firebase Help (google.com)Villkor för Firebase-databehandling och säkerhet (google.com)

Mer information finns i Firebases sekretesspolicy påhttps://www.firebase.com/terms/privacypolicy.html.Firebase Remote Config möjliggör konfigurering av appinställningar så att vi kan ändra Appen på de användarenheter där den är installerad, utan att användaren behöver installera om den helt via App store efter varje ändring. Data som samlas in av Firebase kan överföras till en av Googles servrar i USA och bearbetas där. Information om hur Remote Config fungerar finns här: https://firebase.google.com/products/remote-config.

 

Datainsamling av Google

Android: Vid användning av Appen på en Android-enhet kan Google samla in data om användningen av Appen och ansluta den till ditt reklam-ID för Android, och på så sätt länka dessa data till annan information som samlas in från andra företags appar, webbplatser osv. och information som används för annonser. Vi kan inte påverka inställningar för detta eftersom de tillämpas på operativsystemnivå, det vill säga av operativsystemet Android.

iOS: När vi använder Appen har vi inaktiverat tredje parter för att samla in ditt Apple Advertisement ID, även kallat IDFA. Som standard har vi inaktiverat alla datadelningsalternativ i alla programutvecklingskit som används för att utveckla den här appen.

Vi använder data som samlas in av Google Firebase för att analysera användargruppens beteende (anonymiserad statistik), men inte individuella personers beteende. Vi delar inte med oss av Googles insamlade data för benchmarkingändamål, för teknisk support eller till Accounts Specialists (Google Marketing-specialister och Googles försäljningsspecialister).

Automatisk radering genomförs av Google enligt följande: https://firebase.google.com/support/privacy

Om personlig information (som IP-adresser) skickas till USA finns det en risk att lokala myndigheter kommer att behandla den och dina rättigheter som datasubjekt kan inte verkställas.

Om du inte vill dela din personliga information med Google Firebase, vänligen avinstallera appen eftersom vår app kanske inte fungerar korrekt utan Googles tjänster.

 

Grafana

Grafana är en webbapplikation för multiplattformsanalys med öppen källkod och interaktiv visualisering. Den tillhandahåller diagram, grafer och varningar för webben när den är ansluten till datakällor som stöds.

Vi använder den för att analysera våra loggar och för att bättre förstå aktiviteten i Appen och hur våra tjänster används. Detta är ett tekniskt/funktionellt verktyg för anonymiserad statistik som hjälper till att visa driftprestanda för vår app. Du kan inte inaktivera den. Loggarna tas bort automatiskt efter 90 dagar.

Mer information finns i Grafanas sekretesspolicy på:

https://grafana.com/legal/privacy-policy/

Leverantör: Raintank Inc., dba Grafana Labs

 

Usabilla

För att samla in feedback från våra kunder använder vi oss av cookien Usabilla.

Med Usabilla ber vi om din åsikt att vi använder för att förbättra våra tjänster. Usabilla vidarebefordrar inga uppgifter till tredje part.

Leverantör: SurveyMonkey. Usabilla B.V., Rokin 16, 1012 KR, Amsterdam, the Netherlands.

 

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan överföras till tjänsteleverantörer, som agerar för vår räkning, för att ytterligare behandla personuppgifterna i enlighet med deras ursprungliga underliggande syfte, till exempel tillhandahållande av avtalade tjänster eller teknisk support. Dessa tjänsteleverantörer har tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra sina uppgifter. De får inte använda personuppgifterna för andra ändamål. Om vi godkänner personuppgiftsbiträden (art. 28, GDPR-databehandlingsavtalet) för att tillhandahålla våra tjänster vidtar vi lämpliga rättsliga åtgärder och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa dataskyddet i enlighet med relevanta lagstadgade bestämmelser. För att tillhandahålla tjänsterna i anslutning till Appen använder vi bland annat följande externa tjänsteleverantör för att behandla dina uppgifter:

karttjänster som Google Maps och Apple Maps

molntjänstleverantörer, t.ex. Microsoft Azure,

leverantörer av betalningstjänster, t.ex. Adyen B.V.

analystjänster som t.ex. Google Firebase.

Vi lämnar ut dina uppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det (t.ex. polis, dataskyddsmyndighet, vid prioriterad lagstiftning) eller om det är nödvändigt (t.ex. advokater, domstol).

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter överförs från InCharge-appen i krypterad form via internet med hjälp av ett säkert överföringsprotokoll (TLS). Vi skyddar regelbundet vår InCharge-app, vår webbplats och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring av dina uppgifter av obehöriga personer.

 

Lagringstid för personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter samt ovannämnda behandlingssyften. Av säkerhetsskäl raderas dina inloggningsuppgifter var 90:e dag och du måste då logga in igen. Om en användare raderar Appen kommer användarens lagrade profilinformation att inaktiveras, och användarens personuppgifter kommer att raderas när de nödvändiga lagringsperioderna har löpt ut. Så snart dina personuppgifter inte längre behövs för att fullgöra avtalet, och lagstadgad tid har passerat, så raderas dina uppgifter. Dina lagliga rättigheter att lagra, radera eller spärra data påverkas inte. Om du använder Appen som gästanvändare tar vi rutinmässigt bort alla dina uppgifter om den senaste åtkomsten skedde för mer än 12 månader sedan. Du kan när som helst radera dina favoritadresser manuellt, eller så raderar vi dem rutinmässigt om den senaste åtkomsten skedde för mer än 12 månader sedan.

 

Länkar till andra webbplatser

InCharge-appen innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller filialer för betalning med kreditkort vid laddningsstationen. Om du använder dessa länkar lämnar du Appen InCharge AB och omfattas därmed inte längre av denna integritetspolicy. InCharge AB ansvarar inte för att andra aktörers lagstadgade bestämmelser följs. Webbplatsoperatören är ensamt ansvarig för detta.