InCharges (”InCharge”) allmänna avtalsvillkor gällande publik laddtjänst

 

Giltiga fr.o.m. 2021-10-01


 

1 § InCharges publika laddtjänst (”Laddtjänsten”)1. InCharge erbjuder genom InCharge AB (”InCharge”) laddtjänster till allmänheten vid egna laddstationer och på laddstationer som tredje part kopplat till InCharges publika nätverk av laddstationer genom att öppna dem för publik användning.

2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och kundens användande av InCharges laddkort eller laddbricka (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket InCharges laddstationer (”InCharge-laddstationer”) samt eventuella publika laddstationer som drivs av tredje parter som har ett avtal med InCharge (”tredjepartsladdstationer”).

3. Samtliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor som reglerar förhållanden som avser laddstationen och annan utrustning (såsom t.ex. tekniska förutsättningar, tillgänglighet och ansvar) omfattar endast InCharge-laddstationer.

InCharge-laddstationer framgår av den mobila applikationen InCharge.

4. Dessa villkor omfattar även övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse, t.ex. tjänstebeskrivning, orderformulär och beställningsbekräftelse.

 

2 § Laddkortet och laddbricka

1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda InCharge-laddstationer samt eventuella tredjepartsladdstationer, behövs ett separat laddkort eller laddbricka. Laddkortet eller laddbrickan erhålls genom att en anmälan registreras på www.goincharge.com.

2. InCharge kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell kund.

3. InCharge skickar efter godkännande ut kortet till kunden. InCharge förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av laddkort eller laddbricka.

4. Laddkortet gäller endast på InCharge-laddstationer och eventuella tredjepartsladdstationer. I nätverket ingående laddstationer framgår av den mobila applikationen InCharge.

5. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av laddkortet eller laddbrickan dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och InCharge.

6. Kortet är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara laddkortet eller laddbrickan väl så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om laddkortet eller laddbrickan skulle tappas bort ska innehavaren snarast kontakta InCharge på telefon 020-52 62 00 för att spärra det. Om obehöriga transaktioner har gjorts med laddkortet eller laddbrickan skall Kunden göra en anmälan till Polisen.

7. Laddkortet eller laddbrickan kan komma att ändras allteftersom tekniken utvecklas. Valet av identifieringsinstrument tillerkänns InCharge. För närvarande använder InCharge laddkort eller laddbrickor. För publika laddstationer erbjuds redan en möjlighet att identifiera sig via InCharge-appen.

8. Vid användning av en rabattkod erhållen av Vattenfall gäller rabatten endast vid laddning hos Vattenfalls egenägda publika laddstationer (aktuella laddstationer anges som ”Vattenfall” i InCharge app) och ej vid övriga laddstationer. Rabatten gäller från och med det datum InCharge lagt till rabatten i sina system och meddelat aktuell kund detta. I de fall då rabatten förutsätter kundens uppfyllande av särskilda villkor eller förutsättningar så är det kunden som beställt laddkortet eller laddbrickan som är ansvarig för att rabattkoden är giltig och korrekt angiven samt har vid en kontroll bevisbördan att rabatten är berättigad. Regelbundna kontroller sker för att kontrollera att kunden som beställt laddkortet eller laddbrickan är berättigad till rabatt. Är kunden inte längre berättigad till rabatt måste han eller hon meddela InCharge detta på telefon 020-52 62 00. Vid missbruk kan kunden bli återbetalningsskyldig och laddkortet eller laddbrickan spärras. Rabatten gäller endast vid betalning med InCharge laddkort eller laddbricka och ej vid betalning med bankkort via InCharge app eller genom annan kanal.

9. Kunden är skyldig att omedelbart meddela InCharge om eventuella ändringar i kundens adress och/eller e-postadress.

10. InCharge har rätt att avaktivera laddkort eller laddbrickor som varit inaktiva längre än två år.

 

3 § Utrustning och användning av InCharge-laddstationer

1. Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag. Vid InCharges snabbladdningsstationer finns alltid fasta kablar.

2. Respektive laddstationsägare inom nätverket InCharge ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

3. Laddningsförmågan är avhängig av flera faktorer, såsom elbilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet (inkl. begränsningar i elnätet), varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. InCharge kan därför inte garantera att laddning av en elbil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

4. Instruktion om hur InCharges laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.

 

4 § Tillgänglighet

1. Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner.

2. Tillgängligheten för InCharge-laddstationer kommuniceras genom den mobila applikationen InCharge.

3. InCharge eftersträvar att InCharge-laddstationer ska vara operationella i så hög utsträckning som möjligt. Om InCharge-laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker InCharge åtgärda felet så fort som möjligt.

4. InCharge förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför InCharges kontroll.

 

5 § Betalning

1. Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för det registrerade laddkortet eller laddbrickan. Laddhistoriken ligger till grund för de rörliga kostnader som Kunden ska betala. Fasta kostnader kan också förekomma. Kundens prisstruktur framgår av tjänstebeskrivningen eller orderformuläret.

2. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott.

3. Fakturorna innehåller en detaljerad sammanställning av de laddningar som har gjorts under den gångna debiteringsperioden. Korrigering för saknad eller felaktig laddning för en redan fakturerad period korrigeras på nästkommande faktura.

4. Om kunden har gjort laddningar vid InCharge-laddstationer eller tredjepartsladdstationer i flera länder under en debiteringsperiod får kunden en faktura för varje land där kunden genomfört laddningar.

5. Kunden är betalningsskyldig till InCharge för all användning av Laddtjänst som genomförs med Laddkortet. (Kunden ansvarar dock inte för användning av Laddtjänst som ägt rum efter det att kunden anmält laddkortet eller laddbrickan som förlorat hos InCharge enligt 2 §. Detta gäller dock inte om kunden genom svikligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.)

6. Betalning ska vara InCharge tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Vid fakturering har InCharge rätt att ta ut en rimlig avgift enligt InCharges vid var tid gällande prislista.

7. Sker inte betalning i rätt tid har InCharge rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

8. InCharge har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)

9. InCharge har rätt att ta ut en fakturaavgift för pappersfaktura.

10. InCharge har rätt att använda ett närstående bolag för att genomföra faktureringen för InCharges räkning.

11. I de fall tredjepartsladdstationer används har InCharge rätt att använda data om laddningen som InCharge får av tredje part i faktureringssyfte.

12. Om kunden använt laddkortet eller laddbrickan utanför landet där laddkortet eller laddbrickan är registrerad kommer fakturan kunden mottar att ställas ut i kundens lokala valuta. Valutaomvandling sker per laddsession och växelkursen för varje specifik laddsession finns specificerad i laddportalen. Den faktura kunden mottar kommer att visa den aggregerade växelkursen baserat på laddningar för fakturerad period.

 

6 § Konsumtionsdata och personuppgifter

1. InCharge kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av Kunden.

2. Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av Laddtjänsten och laddstationerna kommer att behandlas och lagras av InCharge, andra koncernbolag eller InCharges samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med kunden och därmed förknippade tjänster.

3. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos InCharge har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har InCharges berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden du har ett aktivt avtal med oss och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera ditt avtalsförhållande med InCharge.

4. Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer InCharge att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

5. Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos InCharge finns på http://www.goincharge.com/se/footer-utility-pages/personuppgifter/

Dataskyddsombud för InCharge AB kan nås via epost dpo.nordics@vattenfall.com.

 

7 § Ansvar för fel m.m.

1. InCharge ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som InCharge (eller tredje part med avseende på tredjepartsladdstationer) på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.

2. InCharge ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.

3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

4. Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av InCharge (eller tredje part med avseende på tredjepartsladdstationer) från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den elbil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

5. Kunden ansvarar även för att laddkortet eller laddbrickan inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.

6. InCharge förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra Laddkortet vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddkortet eller laddbrickan, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot InCharge.

7. InCharge ansvarar inte i något fall för skador, drift eller tillgänglighet med avseende på tredjepartsladdstationer.

 

8 § Avtalsöverlåtelse

1. Kunden medger att InCharge på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

 

9 § Avtalets giltighet

Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare med två månaders uppsägningstid. InCharge har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för InCharge.

 

10 § Ändring av villkor

InCharge har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

 

11 § Tvist

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.