Avtalsvillkor för Laddstationer

Giltiga fr.o.m. 2022-12-13


 

1. Avtalets ingående och giltighet

1.1. Dessa villkor gäller från och med den 13 december 2022 och gäller försäljning av Vattenfalls laddstation, med eller utan ”installation”. I dessa villkor avses med ”Vattenfall”, Vattenfall AB, Försäljning, org. nr. 556036-2138, Evenemangsgatan 13C, 169 92 Stockholm, Sverige.1.2. Avtal ingås när Vattenfall har skickat en bekräftelse till köparen efter det att beställningen har mottagits. Dessa villkor omfattar även övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse, t.ex. avtalsbekräftelse, produktbeskrivning och beställning.1.3. Köparen godtar att Vattenfall låter tredje part utföra hela eller delar av tjänsterna i detta avtal.

 

2. Vattenfalls ansvar

2.1. Produkten ska anses vara levererad i dess helhet när denna har levererats (köp utan installation) alternativt driftsattsav Vattenfall på den adress köparen uppgivit. Vid köp utan installation påbörjas de tjänster som Vattenfall levererar enligt dessa villkor efter att en utförd installation meddelats Vattenfall. Ansvaret och risken för produkterna övergår till köparen i samband med att produkterna har levererats alternativt installerats enligt ovan.2.2. Vattenfall ansvarar inte för enskilda elbilars förmåga att ladda vid laddstationen. Vattenfall ansvarar således inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan elbil och laddstation. 2.3. Vattenfall ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av säkerhetsbrister, avbrott, driftstörningar eller förändringar i mobilnätets täckning.2.4. Vattenfall ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador (bestående i t.ex. skada på köparens egendom eller förlust av data). I samtliga fall där Vattenfall är betalningsskyldigt för skadestånd ska sådant skadestånd aldrig vara högre än köparens köpeskilling i samband med köpet.2.5. Äganderätten till produkterna övergår till köparen då alla krav och förpliktelser som Vattenfall har gentemot köparen i samband med aktuellt köpeavtal har uppfyllts.2.6. Vattenfalls anställda, eller annan som Vattenfall anlitat för avtalets genomförande har gentemot köparen rätt att fullt ut förlita sig på bestämmelserna i detta avtal.2.7. Inget av det ovanstående ska dock anses begränsa Vattenfall ansvar enligt produktansvarslagen (1992:18).

 

3. Köparens ansvar

3.1. Laddstationen är avsedd för privat bruk och får inte användas för att bedriva kommersiell verksamhet.3.2. Köparen besitter eldriftsansvaret för laddstationen.3.3. Det är köparens ansvar att säkerställa leverans av förbrukningsel till laddstationen.3.4. Köparen är ansvarig för att tillse att de för laddning avsedda fordonen är kompatibla med laddstationen.3.5. Det är köparens ansvar att tillse att laddstationen är placerad på en plats som säkerställer att god täckning mot mobilnätet erhålls eller att utrustning som säkerställer god täckning installeras.3.6. Köparen är ansvarig för att alltid informera Vattenfall om rätt e-postadress. Vid ändring av e-postadress skall detta meddelas till Vattenfallskundservice. Meddelande som sänts via e-post ska anses ha nått köparen omedelbart.

 

4. Uppkoppling mot operatörstjänster

4.1. Laddstationer sålda och levererade av Vattenfall är förkonfigurerade för och kräver operatörstjänster från InCharge. Dessa levereras av InCharge AB som är ett helägt dotterbolag till Vattenfall.4.2. Omfattning och villkor för operatörstjänster förhandlas om och regleras i separat avtal för operatörstjänster.

4.3. Om avtal för operatörstjänster inte slutits i samband med installation av Laddstationerna i detta avtal kommer de ändå att installeras, men kräva uppkoppling mot dessa tjänster vid separat tillfälle innan de tas i drift och kan användas av köparen.

 

5. Installation

5.1. Installationen ska utföras av en behörig elinstallatör och om köparen väljer att ombesörja installationen ska denna göras enligt av InCharge tillhandahållna instruktioner, och köparen ansvarar fullt ut för installationen. Vid de fall köparen väljer egen elinstallatör ska ett korrekt ifyllt driftsättningsprotokoll samt efterfrågad dokumentation skickas in i samband med genomförd installation. Egeninstallerade laddstationer kan anslutas till InCharge först då den uppfyller vid var tid gällande krav för driftsättning.5.2. Köparen godtar att Vattenfall låter tredje part, ”installatören”, utföra installation och avsnitt 5 Installation från och med denna punkt 5.2 t.o.m. 5.10 är endast tillämpliga om installation utförs av Vattenfall eller av tredje part som anlitats av Vattenfall. 5.3. Om installatören bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen av laddstationen eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den installationsomfattning som anges i avtalsbekräftelsen så tillkommer merkostnader för arbete och installationsmaterial. 5.4. Vid installation som Vattenfall ansvarar för, ansvarar Vattenfall för att kommunikationen (uppkopplingen) mellan laddstationen och Vattenfalls IT-plattform fungerar. Vattenfall ansvarar inte för några åtgärder som vidtas av köparen utan Vattenfalls delaktighet eller god-kännande.5.5. Vattenfall ansvarar inte för bortforsling av material i samband med installation.5.6. Köparen ansvarar för att närvara eller ha en behörig representant på plats vid avtalad tid samt att finnas tillgänglig (fysiskt eller per telefon) under hela den tid som Vattenfall genomför installationen hos köparen. 5.7. Om installation inte kan ske vid överenskommen tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till köparen så ansvarar köparen i enlighet med p.5.8.9.i. nedan.5.8. Köparen är skyldig att:
5.8.1. garantera att denne är lagfaren ägare av den aktuella fastigheten och/eller att denne har inhämtat erforderligt tillstånd från annan relevant rättighetshavare,
5.8.2. tillse att samtliga för installationsarbetet nödvändiga tillstånd, som det inte åligger Vattenfall att inhämta enligt detta avtal, har inhämtats,
5.8.3. säkerställa att det finns lediga grupper att tillgå i elanläggningen, dvs att det finns säkringar i elanläggningen som ej nyttjas där elinstallatören kan koppla in köparens laddstation, om inget annat överenskommits. Vattenfall förutsätter att det i köparens elanläggning ej förekommer s.k.”snedbelastning” (snedbelastning innebär att det finns för många el-förbrukare på endera fasen med utlösta säkringar till följd),
5.8.4. tillse att platsen för installationen av laddstationen är åtkomlig och lämplig för installation, inkl. ev. material och verktyg som tillhandahålls av köparen,
5.8.5. tillse att nödvändiga åtgärder, som det inte åligger Vattenfall att utföra enligt detta avtal, utförs i tid,
5.8.6. Att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra skador på annan egendom samt personskador som kan uppkomma till följd av det arbete som ska utföras enligt detta avtal,
5.8.7. tillse att personal tillhörig Vattenfall, eller av Vattenfall utsedd tredje person, bereds tillgång till nödvändiga utrym-men för att kunna utföra sitt arbete under normal arbetstidenligt överrenskommelse,
5.8.8. under alla förhållanden bära risken förskador som orsakas av felaktigheter i av köparen lämnad information och/eller i det arbete eller de åtgärder som det åligger köparen att ut-föra,
5.8.9. ansvara för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av brister i de förpliktelser som köparen ansvarar för enligt detta avtal.
5.9. Om installation inte kan ske vid avtalad tid till följd av en omständighet hänförlig till Vattenfall ska Vattenfall ansvara för att detta meddelas köparen, inklusive uppgifter om en ny tidpunkt för installation.5.10. Om Vattenfall eller installatören i samband med installationen bedömer att installationen inte kan fullföljas till följd av omständigheter som köparen ansvarar för har Vattenfall rätt att neka installation och säga upp avtalet utan att köparen därmed är ersättningsberättigad.

 

6.Ångerrätt6.1 .Köparen kan ångra sitt köp genom att kontakta Vattenfall inom 14 kalenderdagar från den dag köparen tog emot varan.6.2. Om köparen vill utöva sin ångerrätt ska köparen skicka ett meddelande till Vattenfall om att köparen frånträder avtalet. Köparen kan, men behöver inte, använda det bilagda standardformuläret som tillhandahålls av Konsumentverket.6.3. Köparen ska kontakta Vattenfalls kundservice för anvisat returförfarande. Returnering av produkterna ska ske inom 14 dagar från köparensutövande av ångerrätten. De direkta kostnaderna för returnering av produkterna, inklusive demontering, ska betalas av köparen. Demontering måste göras av behörig elinstallatör. 6.4. Produkterna ska returneras fullständiga, oskadade och i väsentligen oförändrat skick inklusive all medföljande dokumentation. 6.5. Om köparen frånträder detta avtal kommer Vattenfall att kostnadsfritt betala tillbaka hela inköpsbeloppet, inklusive erlagda leveranskostnader (dock med avdrag för sådan ersättning som köparen ska utge till Vattenfall enligt punkt 6.6 nedan). Vattenfall kommer att an-vända samma betalningssätt för återbetalningen som köparen har använt vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat överenskommits. Om produkterna inte har mottagits enligt avtalsvillkoren, kommer dock inte inköpsbeloppet att restitueras. Produkterna förblir då köparensegendom. Köparen är skyldig att avhämta produkterna inom två veckor från avlämnandet.6.6. Om köparen utövar sin ångerrätt, ska denne ersätta Vattenfallför:
6.6.1 extra leveranskostnader till följd av att köparen valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Vattenfall erbjuder,
6.6.2 produkternas värdeminskning till följd av att köparen låtit hantera produkterna i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion, och
6.6.3 en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan köparen utövade ångerrätten, i de fall då köparen har begärt att installationen skulle börja utföras under ångerfristen.

 

7. Garanti och reklamation

7.1. Vattenfall ansvarar för kvaliteten på de varor som levereras på så sätt att Vattenfall kostnadsfritt ska reparera, byta, eller kreditera, enligt Vattenfalls val av åtgärd, eventuella garantifel som uppstår under garantiperioden. Sådan åtgärd ingår endast inom Sverige. Vattenfall står för transportkostnaderna för de aktuella komponenterna vid garantianspråk. 7.2. Laddstationen har en produktgaranti (vid brister som orsakas av bristfälligt material, ett bristfälligt utförande eller en ofullkomlig konstruktion) på 24 månader och installationens garantiperiod uppgår till 24 månader. Garantiperioderna gäller från och med installationstid-punkten enligt p. 2.1 ovan. 7.3. Vid garantianspråk måste original faktura samt dokumentation över utfört underhåll enligt laddstationstillverkarens krav kunna visas upp eller skickas till Vattenfall. 7.4. Köparen ska reklamera fel och brister inom skälig tid (dock senast inom 1 månad) efter att de upptäckts eller borde ha upptäckts av köparen, annars förfaller köparens rätt till anspråk mot Vattenfall.7.5. Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om:
7.5.1. Vattenfalls anvisningar beträffande installation, montering, kontroll, driftsättning, underhåll och/eller användning inte följs,
7.5.2. laddstationen har använts på ett omdömeslöst sätt eller på ett sätt som inte överensstämmer med avtalat eller brukligt ändamål,
7.5.3. det finns felaktigheter eller brister i köparens elektriska installationer,
7.5.4. skador som orsakas av kortslutning eller strömavbrott,
7.5.5.köparen eller tredje part som inte har anlitats av Vattenfall har utfört arbete på laddstationen utan Vattenfalls godkännande,
7.5.6. köparen underlåter att uppfylla en skyldighet som denne åläggs i detta avtal, eller inte uppfyller den helt eller inom utsatt tid.
7.6. Garanti gäller inte vid skada som uppstått till följd av förändring av den bärande konstruktionen. 7.7. Om Vattenfall i samband med kontroll av en returnerad produkt upptäcker att ett fel inte omfattas av garantin enligt detta avsnitt 7 har Vattenfall rätt att av köparen ta betalt för samtliga kostnader som uppstått för Vattenfall i samband med felsökning (inkl. t.ex. transportkostnaderna enligt p. 7.1 ovan). Därutöver förbehåller sig Vattenfall rätten att, enligt särskild överenskommelse, debitera köparen för avhjälpning av sådant fel eller brist som inte omfattas av garantin. 7.8. Reparation eller byte av laddstationen och/eller övriga komponenter medför ingen förlängning av gällande garantiperiod, utan den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla.

 

8. ROT-eller grönt skatteavdrag

8.1. I det fall köparen använder sig av möjlighet till ROT-eller skatteavdrag för installation av grön teknik gäller följande:
8.1.1. ägaren av fastigheten måste vara beställare av installationen och/eller laddstationen.
8.1.2. ägaren av fastigheten måste vara berättigad till skatteavdraget, ha tillgång till skatteavdrag och ha tillräckligt utrymme kvar att utnyttja från skatteverket.
8.1.3. Om skatteverket, helt eller delvis, nekar utbetalningen av skatteavdraget och det kan hänvisas till dig som köpare blir du som köpare återbetalningsskyldig och kommer faktureras avdragsbeloppet.

 

9. Betalning

9.1. Om inget annat har överenskommits ska betalning göras i enlighet med faktura. Betalning ska vara Vattenfall tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen. 9.2. Köparen har inte rätt att kvitta sina fordringar mot belopp som köparen har att erlägga till Vattenfall. Inga garantianspråk upphäver eller flyttar fram betalningar som köparen är skyldig att erlägga till Vattenfall. 9.3. Sker inte betalning i rätt tid har Vattenfall rätt att av köparen, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings-eller annan förpliktelse. 9.4. Om köparen inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, har Vattenfall rätt att antingen senarelägga fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande, utan att detta påverkar Vattenfalls rätt till ersättning för kostnader, skadestånd eller ränta.

 

10. Personuppgifter

Personuppgifter och data som inhämtas i samband med detta avtal eller användningen av laddstationen och laddportalen kommer att behandlas och lagras av Vattenfall, andra koncernbolag eller Vattenfalls samarbetspartners i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i den omfattning som det behövs för att kunna fullgöra ingångna avtal (och därmed för-knippade tjänster) eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs-och produktutveckling, statistik, marknads-och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att Användaren inte hos Vattenfall har anmält att den motsätter sig direkt marknadsföring). Vattenfall kommer även att löpande kontrollera användningen av laddstationen och laddportalen för att kunna utföra underhåll, utveckling och analys av produkten. Denna behandling har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden användarna har ett aktivt laddkortsavtal med Vattenfall och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera avtalsförhållandet med Vattenfall. Vattenfall sparar även upp-gifter under den tid som behövs för att kunna hantera garantiärenden och support avseende laddstationen. Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer Vattenfall att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda. Köparen/Användarna kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör köparen/användaren behandlas. Denne kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning rättas, blockeras eller utplånas.

Ytterligare information om personuppgifter hos Vattenfall finns på https://incharge.vattenfall.se/footer-utility-pages/personuppgifter. Du kan även vända dig till datainspektionen via: http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/.

Dataskyddsombud för Vattenfall AB kan nås via epost dpo.nordics@vattenfall.com.

 

11.Avtalsöverlåtelse

11.1. Vattenfall har rätt att utan köparens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt. 11.2. Köparen har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

 

12. Force Majeure

12.1. Vattenfall ska inte hållas ansvarigt för utebliven eller försenad pre-station om avtalets genomförande helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, hindras eller försvåras av omständigheter utanför Vatten-falls rimliga kontroll. 12.2. I händelse av force majeure på Vattenfalls sida senareläggs Vattenfalls skyldigheter så länge sådan force majeure-händelse pågår. Om force majeure-händelsen pågår i mer än sextio (60) dagar har vardera part rätt att säga upp avtalet. Oavsett detta så fortsätter bestämmelserna i 6. Ångerrätt ovan att gälla till förmån för köparen.

 

13. Tillämplig lag och tvistlösning

13.1. Detta avtal ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. 13.2. Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.