Avtalsvillkor för Vattenfall InCharge Tjänster för Laddstation till privatkunder

Giltiga 2021-10-01 - 2022-12-12


 

1. Allmänt
1.1. InCharge AB (InCharge), org.nr: 559178-6081, är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB som bedriver försäljningsverksamhet avseende produkter och tjänster relaterade till laddning av elektriska fordon.
1.2. Dessa villkor gäller från och med den 1 oktober 2021 och avser tillhandahållande av InCharge Tjänster för Laddstationer till den köpande parten, i dessa villkor benämnd ”Kunden” eller ”Laddstationsägaren”. 1.3. InCharge Tjänster för privatpersoner är en gratis tjänst.1.4. Följande begrepp och definitioner används i detta kontrakt:
1.4.1. Laddstation. En teknisk utrustning avsedd för laddning av elfordon. En Laddstation kan ha en eller flera Laddpunkter som ett elfordon kan ansluta till.
1.4.2. Laddpunkt. En anslutningspunkt på en Laddstation där en Elbilist kan ladda ett elfordon.
1.4.3. Laddstationsägare. En privatperson som äger eller innehar nyttjanderätt till en Laddstation, och förser stationen med elektricitet.
1.4.4. Laddpunktsoperatör. Leverantör av tjänster för uppkoppling och drift av Laddstationer. Avser i detta avtal InCharge.
1.4.5. Elbilist. En innehavare av en Identifieringsnyckel och användare av en Laddstation för privat bruk.
1.4.6. InCharge Plattform. Den samling av underliggande IT-infrastruktur som möjliggör Tjänsterna som omfattas av detta avtal.
1.4.7. Laddportal. Webbaserat gränssnitt eller mobilapplikation(My InCharge) som ger Laddstationsägaren tillgång till information och statistik om laddning och styrningsfunktioner för laddning.
1.4.8. Identifieringsnyckel. Ett unikt nummer som tillhandahållsav InCharge till en Elbilist och som används för identifiering vid sin Laddstation. Detta inkluderar, men begränsas inte till, RFID-kort/bricka eller mobilapplikation.
1.4.9. InCharge Tjänster. InCharge tillhandahåller tjänster som möjliggör olika funktioner kopplade till Laddstationen.
2. Parternas ansvar
2.1. Laddpunktoperatörens ansvar:
2.1.1. InCharge åtar sig att inom ramen fördetta Avtal leverera de InCharge Tjänster som inkluderas i Avtalet.2.1.2. InCharge har rätt att utföra nödvändiga uppdateringar av mjukvaraninstallerad på Laddstationen som hanterar kommunikationen mellan Laddstationen och InCharge Plattform. InCharge har för detta syfte rätt att begränsa tillgängligheten på Laddstationen under den tid som krävs för att genomföra uppdateringen.
2.1.3. InCharge ansvarar inte för skada eller avbrott på Laddstationens eller fastighetens internetuppkoppling och kan inte hållas ansvarigt för skada orsakad av säkerhetsbrister, avbrott, bristande funktionalitet eller andraändringar av nätverketstäckning. InCharge är inte ansvarigt för skada eller avbrott i anslutning som beror på felaktigt modem eller Laddstation.
2.1.4. InCharge förbehåller sig rätten i rimlig omfattning att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Tjänsterna för t.ex. uppgradering, uppdatering, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure eller liknande förhållanden utanför InCharges kontroll.
2.2.Laddstationsägarens ansvar:
2.2.1.Laddstationsägaren måste äga eller ha nyttjanderätt till Laddpunkterna (inkl. marken där dessa är placerade) som omfattas av detta Avtal. Laddstationsägaren besitter eldriftsansvarför Laddstationen och är ansvarig för att följa vid var tid gällande lagar, regler och standarder beträffande elsäkerhet.
2.2.2. Laddstationsägaren förser Laddstationen med elektricitet och ansvarar för alla kontrakt och kostnader gentemot sin elhandels-och elnätsleverantör.
2.2.3. Laddstationsägaren ansvarar för att säkerställa tillräcklig internetanslutning för att Laddstationen ska kunna kommunicera med InCharge Plattform.
2.2.4. Laddstationsägaren ansvarar för att underhåll och reparation utförs i enlighet med hårdvarutillverkarens riktlinjer och instruktioner.
2.2.5. Laddstationsägaren ska säkerställa att Laddstationen är säker och funktionsduglig.
2.2.6. Laddstationsägaren ska säkerställa att Laddstationen uppfyller samtliga vid var tid gällande och tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, tillstånd och säkerhetsnormer samt att Laddstationen är i överensstämmelse med lagstiftningen inom EU (t.ex. CE-märkt).
2.2.7. Laddstationsägaren ska informera InCharge om eventuella ändringar i kontaktuppgifter.
2.2.8. Köparen är ansvarig för att informera InCharge om rätt e-postadress. Vid ändring av e-postadress skall detta meddelas till InCharges kundservice eller kundservice@goincharge.com. Meddelande som sänts via e-post ska anses ha nått köparen omedelbart.
2.2.9. InCharge Tjänsterna är avsedda för privat bruk och får inte användas för att bedriva kommersiell verksamhet.
3. Uppkoppling mot InCharge Plattform
3.1. För att få tillgång till InCharge Tjänster i detta avtal krävs att Laddstationen kopplas upp mot InCharge Plattform. Då Laddstationsägarenköpt Laddstationen via Vattenfall levereras Laddstationen uppkopplad mot InCharge Plattform. Uppkopplingen mot InCharge Plattform är en grundförutsättning för att InCharge Tjänsterna ska kunna erbjudas och fungera.
3.2. En förutsättning för InCharge Tjänster är anslutning av Laddstationen till internet. Internetanslutningen kan tillhandahållas via SIM-kort och modem eller via LAN / WiFi.
3.3. Om Laddstationsägaren vill koppla upp en Laddstation köpt av tredjepart till InCharge Plattform gäller följande:
3.3.1. InCharge förbehåller sig rätten att debitera en engångskostnad enligt överenskommelse för uppkopplingen mot InCharge Plattform.
3.3.2.En Laddstation måste uppfylla de vid var tid gällande tekniska krav ställda av InCharge för att möjliggöra anslutning till InCharges nätverk. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, RFID-läsare, MID-certifierade elmätare, utrustning för internetanslutning och kompabilitet med OCPP 1.6 eller högre. En lista med dessa tekniska krav ska tillhandahållas av InCharge på förfrågan.
3.3.3. En Laddstation måste vara av en av InCharge godkänd tillverkare och modell. InCharge har ingen skyldighet att på en kunds begäran möjliggöra för uppkoppling av nya tillverkare eller modeller. En lista på kompatibla Laddstationer ska tillhandahållas av InCharge på förfrågan.
3.3.4. InCharge övertar inte ansvar för garantier eller ansvar avseende Laddstationens funktion i de fall Kunden förvärvat Laddstationen från en leverantör utanför Vattenfall-koncernen.
3.3.5. Innan Laddstationsägarens Laddstation kan anslutas till InCharge plattform har InCharge rätt att utföra en inspektion av Laddstationen.
4. Support och uppföljning
4.1. InCharge är exklusiv Laddpunktsoperatörunder avtalsperioden. Laddning på Laddstationen måste uteslutande ske genom användande av InCharge Tjänster så länge avtalet gäller.
4.2 .För att starta laddning på Kundens Laddstation använder Elbilisten en av InCharge godkänd Identifieringsnyckelutfärdad direkt av InCharge. Elbilisten ansvarar för att själv beställa en (eller flera) giltig(a) Identifieringsnyckel.
4.3. InCharge skapar en datafil för varje laddning som startas av en Elbilist med en giltig Identifieringsnyckel. Denna innehåller information om laddningens starttidpunkt, plats, laddtid och energiförbrukning.
4.4. Kunden ges tillgång till InCharge’s Laddportal där bland annat verktyg finns för att se driftstatus, laddhistorik och styrfunktioner för Kundens Laddstation. För tillgång till Laddportalen gäller följande:
4.4.1. Om Kunden vill byta administratör är det Kundens ansvar att meddela detta till InCharge.
4.4.2. Kunden har en skyldighet att säkerställa att Laddportalen inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.
4.4.3. Kunden ansvarar för eventuella fel som uppstår på grund av Kundens felaktiga inställningar i Laddportalen eller på grund av Kundens felaktiga kontaktuppgifter.
4.4.4. InCharge lämnar inga utfästelser avseende uppgifterna som finns tillgängliga i Laddportalen. Vid oenighet kring laddhistorikens riktighet ska den laddhistorik som finns tillgänglig i Laddportalen gälla mellan parterna vid tillämpningen av detta avtal.
4.4.5. Kunden är införstådd med att Laddportalen kan ändras avseende t.ex. struktur, omfattning och innehåll, dock inte beträffande grundläggande funktion. InCharge förbehåller sig rätten att vidta sådana förändringar samt att ändra eller ta bort information i Laddportalen.
4.5. Det ingår kundservice-tjänster som omfattar support och felavhjälpning, frågor om InCharge Tjänsten samt administrativa frågor. För Kundservicetjänster gäller följande:
4.5.1. Vid inkommen felanmälan från Kunden åtar sig InCharge att felavhjälpa.
4.5.2. InCharge förbehåller sig rätten att hantera akuta fel utan kontakt med Laddstationsägaren. Med akuta fel avses fel som kan orsaka personskada eller skada på egendom. Vid akuta fel förbehåller sig InCharge att på bekostnad av Kunden agera för att åtgärda situationen. InCharge har därvid rätt att ta kontakt med annan än Laddstationsägaren.
4.5.3. InCharge har rätt att när som helst starta om Laddstationen på distans, för att säkerställa att uppkopplingen fungerar.
4.5.4. Vid de fall felavhjälpning på distans inte löser problemet kontaktar InCharge Kunden för fortsatt felsökning.
5. Styr tillgänglighet
5.1. InCharge Tjänsten i avsnitt 5 ger Laddstationsägaren möjlighet att hantera åtkomsten på Laddstationen utöver standardinställningen. Som standard kommer Laddstationen endast att vara tillgänglig för den identifieringsnyckeln som är ansluten till Laddstationen när den kopplas upp.
5.2. Kunden kan välja att ge tillgänglighet till fler Identifieringsnycklar genom Laddportalen My InCharge (dock ej genom den mobila applikationen).
5.2.1. Det är Kundens ansvar att administrera vilka Identifieringsnycklar som ges tillgång till Laddstationen i behörighetslistan i Laddportalen som tillhandahålls av InCharge.
5.2.2. Endast Identifieringsnycklar som godkänts av InCharge kan läggas till i listan över av Kunden godkända Identifieringsnycklar.
5.3. Om Laddstationsägaren väljer att konfigurera Laddstationen till autostart krävs ingen identifieringsnyckel för att starta laddningen. Laddstationsägaren är då fullt ansvarig för all laddning på Laddstationen.
6. Ångerrätt
6.1 Kunden har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl genom att kontakta InCharge inom 14 kalenderdagar från den dag då avtalet ingicks.
6.2 Om kunden vill utöva sin ångerrätt ska kunden meddela InCharge om att denne vill frånträda avtalet. Kunden har möjlighet att använda det till dessa villkor bifogade standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket på (http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett). Det räcker med att kunden sänder in ett meddelande om att denne tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
7. Avtalsperiod och uppsägning
7.1. Avtalet gäller från och med det datum avtalet har bekräftats av InCharge [via e-post] och tillsvidare med en (1) månads uppsägningstid för båda parter.
7.2. InCharge har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddportalen eller InCharge Tjänsterna på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för InCharge eller annan.
8. Villkorsändringar och tillägg
8.1. InCharge har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att Kunden underrättas skriftligen om ändringen minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft.
8.2. Kunden har vid villkorsändring rätt att utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse säga upp avtalet, dock tidigast med verkan från sådan ändrings ikraftträdande. Kunden anses ha accepterat ändringen om InCharge Tjänsterna nyttjas efter ändringens ikraftträdande.
9. Avtalsöverlåtelse
9.1. InCharge har rätt att utan Kundenssamtycke överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.9.2.Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.
10. Laddhistorik och personuppgifter
10.1. InCharge kommer att spara laddhistorik för varje användare. Personuppgifter och data som inhämtas i samband med detta avtal eller användningen av Laddstationen och Laddportalen kommer att behandlas och lagras av InCharge andra koncernbolag eller Vattenfalls samarbetspartners i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i den omfattning som det behövs för att kunna fullgöra ingångna avtal (och därmed förknippade tjänster) eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs-och produktutveckling, statistik, marknads-och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos InCharge har anmält att den motsätter sig direkt marknadsföring). InCharge kommer även att löpande kontrollera användningen av Laddstationen och Laddportalen för att kunna utföra underhåll, utveckling och analys av produkten. Denna behandling har InCharges berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden användarna har ett aktivt Tjänsteavtal med InCharge och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera avtalsförhållandet med InCharge. InCharge sparar även uppgifter under den tid som behövs för att kunna hantera garantiärenden och support avseende InCharge Tjänsterna.
10.2. Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer InCharge att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda. Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör denne behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning rättas, blockeras eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos Vattenfall/InCharge finns på https://incharge.vattenfall.se/footer-utility-pages/personuppgifter. Du kan även vända dig till datainspektionen via: http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/. Dataskyddsombud för Vattenfall AB/InCharge AB kan nås via epost dpo.nordics@vattenfall.com eller telefon 08 -739 50 00.
11. Force Majeure
11.1. InCharge ska inte hållas ansvarigt för utebliven eller försenad prestation om avtalets genomförande helt eller delvis, tillfälligt eller permanent, hindras eller försvåras av omständigheter utanför InCharges rimliga kontroll.
11.2. I händelse av force majeure på InCharges sida senareläggs InCharges skyldigheter så länge sådan force majeure-händelse pågår. Om force majeure-händelsen pågår i mer än trettio (30) dagar har vardera part rätt att säga upp avtalet. Oavsett detta så fortsätter bestämmelserna i 6. Ångerrätt ovan att gälla till förmån för köparen.
12. Tillämplig lag och tvistlösning
12.1. Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.